فراکتال ها به ما چه می گویند؟


در عوض ، منتظر بمانید تا دو شمع دیگر تشکیل شود. اگر آنها همچنین پایین تر باشند ، شما خود را به یک فراکتال کاملاً شکل گرفته بدست آورده اید.

برعکس ، اگر شما یک نقطه کم در نمودار را شناسایی کرده باشید و اگر دو شمع کم بالاتر وجود دارد ، دو مرتبه پایین تر در سمت چپ شمع پایین پایین میانی پیدا کنید ، این یک الگوی فراکتال صعودی کامل است.

مرکز انجمنهای تخصصی

[FONT=arabic Transparent]همه شما حتي اگر از هندسه نيز چيزيندانيد بارها نام آن را شنيده ايد. و حتماً مي دانيد كه «جبر، حساب وهندسه» سه شاخه مهم از رياضيات است، همين سه عنوان در رياضيات پايه گذارپيشرفت در تمام علوم محسوب مي شوند.

[FONT=arabic Transparent]شايد همين حس مسئوليتي كه رياضيات بهتمام بخش هاي علوم دارد آن را بسيار جدي و در نظر بسياري، علمي خشك و درعين حال سخت جلوه داده است. در اين ميان هندسه نقش بسيار مهمي را حتي درشاخه هاي رياضي برعهده دارد. هندسه كه مي توان به آن علم بازي با اشكاللقب داد، خود پايه گذار ديگر شاخه هاي رياضي است. زيرا تمام قسمت هاي ديگردر رياضيات و علوم فراکتال ها به ما چه می گویند؟ ديگر تا به صورت مشهودي قابل بررسي دقيق و اصولي نباشدجاي پيشرفت چشمگيري براي آنها نمي توان درنظر گرفت. با اين اوصاف، شايستهاست به هندسه لقب «مادر بزرگ علوم» دهيم.شايد اگر زماني كه حوزهاطلاعاتمان از اعداد تنها به مجموعه اعداد طبيعي منتهي مي شدو معلم درسرياضيات از ما مي خواست تا ضلع سوم مثلث قائم الزاويه اي را كه طول هرضلعش يك سانتي متر است اندازه بگيريم نمي توانستيم عددي را با چنين ويژگيبيابيم .سال ها پيش اقليدس با حل مسئله اي نظير اين (محاسبه قطر مربعي كههر ضلعش 1 واحد بود)، سلسله اعداد جديدي را به مجموعه هاي شناخته شدهاضافه كرد كه يكي از شاهكارهاي بي نظير در پيشرفت رياضيات و البته علومبود. بله اين عدد عجيب و غريب «راديكال 2» بود.

[FONT=arabic Transparent]عموم تحصيلكردگان با هندسه اقليدسيآشنا هستند. زيرا دست كم در طول دوران تحصيل خود به اجبار هم كه بوده دركتاب هاي درسي با اين هندسه كه اصول آن بر مبناي اندازه گيري است آشنا شدهاند. اما هندسه اقليدسي تنها به بررسي اشكال كلاسيك موجود در طبيعت ميپردازد. در اين هندسه اشكال و توابع ناهموار، آشفته و غير كلاسيك به بهانهاينكه مهار ناپذيرند، جايي نداشتند. فراکتال ها به ما چه می گویند؟

[FONT=arabic Transparent]بالاخره در سال 1994، طلسم يكي ازتئوري هاي رياضي كه از سال1897، عنوان شده بود، شكست و «مندلبرات(1)»رياضيدان لهستاني، پايه گذار هندسه جديدي شد كه به آن هندسه بدون اندازهيا هندسه فركتالي گويند. هندسه بدون اندازه يكي از شاخه هاي جديد رياضياتاست كه در برابر تفسير و شبيه سازي اشكال مختلف طبيعت از خود انعطاف وقابليت بي نظير نشان داده است. با به كارگيري هندسه فركتالي، افق روشنيپيش روي رياضيدانان و محققان در زمينه بازگو كردن رفتار توابع و مجموعههاي به ظاهر ناهموار و پر آشوب قرار گرفت.

[FONT=arabic Transparent]واژه فركتال به معناي سنگي است كه بهشكل نامنظم شكسته شده باشد. در اين هندسه اشكالي مورد بررسي قرار مي گيرندكه بسيار نامنظم به نظر مي رسند. اما اگر با دقت به شكل نگاه كنيم متوجهمي شويم كه تكه هاي كوچك آن كم و بيش شبيه به كل شكل هستند به عبارتي جزءدر اين اشكال، نماينده اي از كل است. به چنين اشكالي نام «خود متشابه» نيزمي دهند.

[FONT=arabic Transparent]اشكال فركتالي چنان با زندگي روزمرهما گره خورده كه تعجب آور است. با كمي دقت به اطراف خودتان، مي توانيدبسياري از اين اشكال را بيابيد. از گل فرش زير پاي شما و گل كلم درونمغازه هاي ميوه فروشي گرفته تا شكل كوه ها، ابرها، دانه برف و باران، شكلريشه، تنه و برگ درختان و بالاخره شكل سرخس ها، سياهرگ و شش و.
[FONT=arabic Transparent]همه اينها نمونه هايي از اشكال فركتالي اند.

[FONT=arabic Transparent]اين موجودات به عنوان اصلي ترين بازيگران هندسه منتج از نظريه آشوب شناخته مي شوند.
[FONT=arabic Transparent]اين هندسه ويژگي هاي منحصر به فرديدارد، که مي تواند توجيه گر بسياري از رويدادهاي جهان اطراف ما باشد، اماويژگي اصلي که در تعريف آشوب و بالطبع هندسه آن وجود دارد، باعث مي شود مااستفاده ويژه اي از اين سيستم ببريم.
[FONT=arabic Transparent]اين روزها از فراکتالها به عنوان يکياز ابزارهاي مهم در گرافيک رايانه اي نام مي برند، اما هنگام پيدايش اينمفهوم جديد بيشترين نقش را در فشرده سازي فايلهاي تصويري بازي کردند.
[FONT=arabic Transparent]براي آن که درک بهتري نسبت بهفراکتالها داشته باشيم ، بد نيست نگاه مختصري به آشوبي بيندازيم ، کهفراکتال ها فضاي هندسي آنها را تعريف مي کند.

[FONT=arabic Transparent]تعريف آشوب

[FONT=arabic Transparent]فصل مشترک تعاريفي که براي مفهوم آشوبارائه شده است ، تاکيد بر اين نکته است که آشوب دانش بررسي رفتار سيستمهايي است که اگرچه ورودي آنها قابل تعيين واندازه گيري است ، اما خروجياين سيستم ها ظاهري کتره اي و تصادفي دارد.
[FONT=arabic Transparent]شايد به همين دليل بود که استوارترياضيدان برجسته اين موضوع را مفهومي احتمالاتي مي دانست ، اما چيزي نگذشتکه وي تعريف خود را اصلاح کرد و به تعريفي رسيد که تقريبا مورد تاييدعمومي قرار دارد.
[FONT=arabic Transparent]بر اساس اين تعريف ، آشوب به توانايييک الگو و مدل ساده گفته مي شود که اگرچه خود اين الگو هيچ نشاني از پديدههاي تصادفي در خود ندارد، اما مي تواند منجر به ظهور رفتارهاي بسيار بيقاعده در محيط شود.
[FONT=arabic Transparent]براي مثال ، يک دنباله رياضي از اعداد را در نظر بگيريد که براي توضيح يک پديده مشخص وضع شده است.

[FONT=arabic Transparent]اگرچه آشوب نظريه اي است که برموضوعات گوناگون اجتماعي و سياسي و اقتصادي نظر دارد، اما نيازمند زبانيبراي تصوير فراکتال ها به ما چه می گویند؟ سازي مفاهيم خود بود و اين عرصه اي بود که هندسه آشوب يافراکتالها خلق کردند.
[FONT=arabic Transparent]ما در هندسه آشوب با تصاوير متفاوتيسرو کار داريم ، تصاويري که بزرگترين خصوصيات آنها اين است که وقتي رسم آنرا آغاز مي کنيم ، نمي دانيم در نهايت با چه پديده اي روبه رو خواهيم شد واز سوي ديگر بازخورد در آن نقش اساسي دارد. بياييد يک فرمول کلي را اجراکنيم. يک مثلث متساوي الاضلاع رسم کنيد.
[FONT=arabic Transparent]حال ميانه 3ضلع را مشخص کرده و از رسمآنها به هم مثلث متساوي الساقين جديدي به دست آوريد. همين بلا را بر سر3مثلث تشکيل شده بيروني بکنيد و اين روند را تا آنجا که مي توانيد ادامهدهيد. شما با استفاده از يک رابطه ساده - که تقسيم اضلاع مثلث به نصف واتصال آنها به هم بود - و با تکرار آن موفق به رسم نقشه يک ساختارفراکتالي شده ايد.
[FONT=arabic Transparent]چنان اشکالي اجزاي سازنده هندسه جديفراکتالي هستند؛ هندسه اي که به قول يکي از خالقان آن ، يعني مندلبراتابزاري را براي ديدن بي نهايت در اختيار ما قرار مي دهد.اين اشکال يکمشخصه بسيار عمده دارند. کل شکل از اجزايي مشابه شکل اول تشکيل شده است.
[FONT=arabic Transparent]در مثال خودمان مثلث بزرگ از مجموعهاي مثلثهاي همسان به وجود آمده است. اين يکي از خصوصيات زيباي فراکتالهاستکه همزمان از سوي طبيعت و فناوري به کار گرفته شده است.
[FONT=arabic Transparent]اگر تا به حال به يک برگ سرخس نگاهکرده باشيد، مي توانيد متوجه تشابه اجزاي مختلف آن شويد. ساختار کل ساقههمانند يک برگ و ساختار يک برگ همانند يک جزو کوچک آن است.
[FONT=arabic Transparent]اگر فرصت کرديد نگاهي هم به سواحلدرياها يا تصاوير هوايي کوهستان ها و گياهان اطرافتان بيندازيد، بسرعتدرخواهيد يافت که در جهاني آشوب زده احاطه فراکتال ها به ما چه می گویند؟ شده ايد.

[FONT=arabic Transparent]با استفاده از فركتال ها به راحتي ميتوان نوار قلب بيماران را تفسير كرد و حتي احتمال بروز حمله قلبي در آنهارا حدس زد و از آن جلوگيري كرد.ممكن است روزي فركتال ها در فهميدن چگونگيكار مغز يا ارگانيسم بدن بسيار كارآ و مؤثر واقع شوند. پيدا كردن پيوندهايبين علم و زندگي، آن رويي از سكه است كه متاسفانه در كشور ما اصلاً به آنتوجهي نمي شود. در صورتي كه پيدا كردن و بيان اين پيوندها مي تواندتاثيرات بسياري بر پيشرفت علوم و عمومي كردن آن داشته باشد.

[FONT=arabic Transparent]اگر هنوز از اين موجودات ساده و درعين حال پيچيده هيجان زده نشده ايد، اين نکته را هم بشنويد.اين اجسام نهيک بعدي اند، نه دو بعدي و نه سه بعدي.
[FONT=arabic Transparent]اين ها ابعادي کسري دارند؟ فراکتالهادقيقا به دليل همين خاصيت ويژه اي که دارند، زماني توانستند روشي برايذخيره سازي تصاوير ارائه دهند. معمولا زماني که يک تصوير گرافيکي قرار استبه شکل يک فايل تصويري ذخيره شود، بايد مشخصات هرنقطه از آن (شامل محلقرار گيري پيکسل و رنگ آن به صورت داده هايي عدي ذخيره شود و زماني که يکمرور گر بخواهد اين فايل را براي شما به تصوير بکشد و نمايش دهد، بايدبتواند اين کدهاي عدي را به ويژگيهاي گرافيکي تبديل کند و آن را به نمايشبگذارد. مشکلي که در اين کار وجود دارد، حجم بالايي از داده ها ست که بايداز سوي نرم افزار ضبط کننده و توليد کننده بررسي شود.
[FONT=arabic Transparent]اگر بخواهيم تصوير نهايي ما کيفيتيعالي داشته باشد،نيازمند آنيم که اطلاعات هريک از نقاط تشکيل دهنده تصاويررا با دقت بالايي مشخص و ثبت کنيم و اين حجم بسيار بالايي از حافظه را بهخود اختصاص مي دهد، به همين دليل ، روشهايي براي فشرده سازي تصوير ارائهمي شود.
[FONT=arabic Transparent]اگر نگاهي به فايلهايي که با پسوندهايمختلف ضبط شده اند، بيندازيد متوجه تفاوت فاحش حجم آنها مي شويد. برخي ازاين فرمتها با پذيرفتن افت کيفيت بين تصوير توليدي و آنچه آنها ذخيره ميکنند، عملا اين امکان را در اختيار مردم قرار مي دهند، که بتوانند فايلهاو تصاوير خود را روي فلاپي ها و با حجم کمتر ذخيره کنند يا روي اينترنتقرار دهند.
[FONT=arabic Transparent]براي اين فشرده سازي از روشهاي مختفياستفاده مي شود. درواقع در اين فشرده سازي ها بر اساس برخي الگوريتم هايکار آمد سعي مي شود به جاي ضبط تمام داده هاي يک پيکسل مشخصات اساسي از يکناحيه ذخيره شود، که هنگام باز سازي تصوير نقشي اساسي تر را ايفا مي کنند.
[FONT=arabic Transparent]در اينجاست که روش فراکتالي اهميت خودرا نشان مي داد. در يکي از روشهايي که در اين باره مطرح شد و با استقبالبسيار خوبي از سوي طراحان مواجه شد، روش استفاده از خاصيت الگوهايفراکتالي بود. در اين روش از اين ويژگي اصلي فراکتالها استفاده مي شد کهجزيي از يک تصوير در کل آن تکرار مي شود.براي درک بهتر به يک مثال نگاهيبيندازيم. فرض کنيد تصويري از يک برگ سرخس تهيه کرده ايد و قصد ذخيره کردنآن را داريد.
[FONT=arabic Transparent]همان طور که قبلا هم اشاره شد، اين برگ ساختاري کاملا فراکتالي دارد؛ يعني اجزاي کوچک تشکيل دهنده در ساختار بزرگ تکرار مي شود.
[FONT=arabic Transparent]بخشي از يک برگ کوچک ،برگ را مي سازدو کنار هم قرار گرفتن برگها ساقه اصلي را تشکيل مي دهد. اگر بخواهيم تصويراين برگ را به روش عادي ذخيره کنيم ، بايد مشخصات ميليون ها نقطه اين برگرا دانه به دانه ثبت کنيم ، اما راه ديگري هم وجود دارد. بياييد و مشخصاتتنها يکي از دانه هاي اصلي را ضبط کنيد. در اين هنگام با اضافه کردن چندعملگر رياضي ساده بقيه برگ را مي توانيد توليد کنيد.
[FONT=arabic Transparent]در واقع ، با در اختيار داشتن اينبلوک ساختماني و اعمال عملگرهايي چون دوران حول محورهاي مختلف ، بزرگ کردنيا کوچک کردن و انتقال مي توان حجم تصوير ذخيره شده را به طور قابل توجهيکاهش داد.
[FONT=arabic Transparent]در اين روش نرم افزار نمايشگر شماهنگامي که مي خواهد تصوير را بازسازي کند، بايد ابتدا بلوک کوچک را شبيهسازي کرده ، سپس عملگرهاي رياضي را روي آن اعمال کند، تا نتيجه نهايي حاصلشود.
[FONT=arabic Transparent]به نظر مي رسد اين روش مي تواند حجمنهايي را به شکل قابل ملاحظه اي کاهش دهد، اما تنها يک مشکل کوچک وجوددارد و آن هم اين نکته است که همه اشياي اطراف ما برگ سرخس نيستند وبنابراين الگوهاي تکرار در آنها هميشه اينقدر آشکار نيست.
[FONT=arabic Transparent]بنابراين بايد روشي بتواند الگوهاي فراکتالي حاضر در يک تصوير را شناسايي کنند و در صورت امکان آن را اعمال کند.
[FONT=arabic Transparent]به همين دليل ، معمولا روش فراکتاليبا روشهاي فشرده سازي ديگر همزمان به کار برده مي شود؛ يعني اگر الگوهايتکرار چندان پررنگ نبودند، بازهم فشرده سازي امکانپذير باشدالبته زيادنگران ناکارامدي اين روش نباشيد. يادتان نرود، شما در جهاني زندگي مي کنيدکه براساس يافته جديد ساختاري آشوبناک دارد.
[FONT=arabic Transparent]مطمئن باشيد هندسه فراکتال بر بسياري از اشکال عالم حاکم است ؛ حتي اگر در نگاه اول چندان آشکا ر نباشد.
[FONT=arabic Transparent]شما نيز با دقت بيشتر به اطرافتان و يافتن ارتباط هاي ملموس بين رياضي و زندگي مي توانيد از سختي و به اصطلاح خشك بودن رياضي بكاهيد.
[FONT=arabic Transparent] ***************************
[FONT=arabic Transparent](1): [FONT=arabic Transparent]تئوريسين

[FONT=arabic Transparent]مندلبورت در کالج نيوتن کمبريج بنوتمندلبورت در سال 1924 در لهستان بدنيا آمد. پدر او دستفروش لباس هاي دستدوم بود و مادرش پزشکي مي کرد. او مباني رياضيات را از دو عموي خود فراگرفت و به همراه خانواده خود در سال 1936 به فرانسه مهاجرت کرد. در آنجابا کمک يکي ديگر از عموهايش که پروفسور رياضيات بود اقامت فرانسه راگرفتند.

[FONT=arabic Transparent]اين مهاجرت باعث شد تا وي بيشتر بهرياضيات علاقمند شود اما جنگ جهاني دوم شروع شده بود و مندلبورت هراس اينرا داشت که نتواند به رياضايات بپردازد. در باره او مي گويند :

[FONT=arabic Transparent]"جنگ، تنگدستي و نياز به زندگي او رااز مدرسه و تحصيل دور کرد و به همين دليل بود که او را حد اکثر يک معلمدبيرستاني خودآموز خوب مي دانستند."

[FONT=arabic Transparent]عدم تحصيل دانشگاهي براي او يک مزيتبود چرا که او ديگر به پديده هاي هستي به چشم يک رياضيدان يا دانشمندآکادميک نمي نگريست، اين طرز آموزش همچنين به وي فرصت داد تا روشهاي بسيارجالبي براي استفاده از هندسه در رياضيات ابداع کند. نبوغ ذاتي او در هندسهباعث شد تا بتواند بسياري از مسائل رياضي را با روشهاي هندسي حل کند.

[FONT=arabic Transparent]او در سال 1944 فرصت آنرا يافت تا درامتحانات پلي تکنيک شرکت کند و توانست بسهولت قبول شود و اين سرآغازتحصيلات جدي وي بود. پس از پايان تحصيلات به آمريکا رفت و در انستيتويمطالعات پيشرفته پرينستون مشغول به فعاليت شد.

[FONT=arabic Transparent]پس از ده سال دوباره به پاريس بازگشتو شروع به کار براي مرکز ملي تحقيقات علمي فرانسه نمود. طولي نکشيد کهازدواج کرد و دوباره به آمريکا برگشت. و در آنجا با يك شرکت آغاز بههمکاري نمود. وي همواره از اين موضوع صحبت مي کند که دراين شركت چقدر آزاداست و مي تواند روي هر پروژه اي کار کند و فرصتي که اين شركت در اختيار اوقرار داده است هيچ دانشگاهي نمي تواند به او بدهد.

[FONT=arabic Transparent]تئوري فرکتالها علاوه بر زيبايي خاصيکه از ديد رياضي دارد يکي از روشهاي بسيار کاربردي در تفسير و مدلسازيطبيعت مي باشد. آشنايي با فرکتالها به هنرمندان اجازه مي دهد تا آثار هنريبسيار زيبايي را خلق کنند.

…………………………………………………………………………………………………
[FONT=traditional Arabic]تحقيق در رابطه با درس
[FONT=traditional Arabic]دبير :سركار خانم
[FONT=traditional Arabic]اعضاي گروه :فاطمه بهارِِي .نيلوفرهورشاد.ويدا مرادي.سمن حريري.يگانه خشخاشي مقدم.زهرا دروديان و بيتا روستايي.
.
:سايتهاي ملاصدرا.خانه رياضيات و

مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests] فراکتال ها به ما چه می گویند؟
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]

تجارت با استفاده از شاخص فراکتال در ExpertOption

تجارت با استفاده از شاخص فراکتال در ExpertOption

Fractals on Expert Option الگوهایی هستند که همچنان در نمودارهای معاملات نشان داده می شوند. این شامل الگویهای 5 میله ای است که نشانگر برگشت روند بازار است.

در نگاه اول ، ممکن است وسوسه شوید که فکر کنید الگوهای فراکتال همه در مورد محاسبات پیچیده ریاضیات است.

فراکتال ها الگوهایی هستند که در بازار آشفته ای که هر روز به آن عادت دارید ، رخ می دهد. با حرکت قیمت ، الگوها آشکار می شوند.

تنها کاری که فراکتال ها به ما چه می گویند؟ باید انجام دهید این است که بدانید به دنبال چه چیزی هستید. پس از شناسایی آن ، بدانید که با آن چه کار کنید.

 • وارونگی صعودی زمانی اتفاق می افتد که الگوی پایین ترین پایین را در وسط و دو پایین تر را در هر دو طرف نشان دهد.
 • وارونگی نزولی زمانی اتفاق می افتد که الگوی بالاترین میزان را در وسط و دو اوج پایین را در هر دو طرف را نشان دهد.

در هر صورت ، این تنظیم اساسی برای تأیید الگوی Fractal باید حاصل شود.

در حال حرکت ، اکنون که شما از شکل الگوهای فراکتال ایده گرفته اید ، س isال این است که چه چیزی به شما می گوید؟


الگوهای نشانگر فراکتال به شما چه می گویند؟

همانطور که در تصویر زیر مشاهده خواهید کرد ، الگوی فراکتال از 5 شمعدان تشکیل شده است. هر بار که این الگوها روی نمودار معاملات شکل می گیرند ، یک پیکان را می بینید که در زیر یا بالای شمع مرکزی کشیده شده است.

پیکان در پایین ترین یا بالاترین شمع در الگوی تنظیم شده قرار دارد.

فرکتال بالا چیست و به چه معناست؟

فراکتال بلند شمعی است که از دو مرتبه پایین و یک مرتبه بالاتر در وسط تشکیل شده است.

پیکان که در مورد آن صحبت کردیم در بالای مرتبه بالاتر (شمع وسط) کشیده شده است.

هر زمان شاهد نصب چنین فراکتال هستید ، این نشان دهنده سقوط قریب به اتفاق قیمت دارایی اساسی است.

علاوه بر این ، چنین تنظیماتی معمولاً به عنوان الگوی فراکتال نزولی شناخته می شود.


فراکتال کم چیست و چه معنایی دارد؟

این کاملاً برعکس الگوی زیاد فراکتال است. در این حالت ، هنگامی رخ می دهد که دو پایین بالاتر و یک پایین پایین تر در وسط وجود داشته باشد.

به همین ترتیب ، شمعدان پایین پایین مشخص شده است.

الگوی پایین فراکتال سیگنال روند صعودی قریب الوقوع است. به عبارت دیگر ، قیمت ها در شرف تغییر مسیر و افزایش هستند.

با توجه به این نکته ، می توانید بگویید که مطالعه و استفاده از نشانگر فراکتال بیشتر یک مشاهده است تا یک کار پیچیده.

از طریق نمودار معاملاتی Expert Option نقاط کم یا زیاد معاملاتی و زمان یافتن آنها را جستجو کنید. شمع هایی را که در سمت چپ شمع کم / زیاد ایجاد شده جدا کرده و موشکافی کنید تا حرکت شما انجام شود.

چگونه می توانید تشخیص دهید این است؟

برای اینکه احتمال شناسایی موفقیت آمیز الگوی فراکتال ها را حفظ کنید ، مطمئن شوید که منتظر تشکیل دو شمع بعدی هستید تا به عنوان تأیید الگو عمل کند.

پس از جستجو در نمودار معاملات و یافتن دو پایین بالاتر در سمت چپ شمع میانی ، ممکن است همین باشد.

هنوز از هیجان پرش نکنید.

تجارت با استفاده از شاخص فراکتال در ExpertOption

در عوض ، منتظر بمانید تا دو شمع دیگر تشکیل شود. اگر آنها همچنین پایین تر باشند ، شما خود را به یک فراکتال کاملاً شکل گرفته بدست آورده اید.

برعکس ، اگر شما یک نقطه کم در نمودار را شناسایی کرده باشید و اگر دو شمع کم بالاتر وجود دارد ، دو مرتبه پایین تر در سمت چپ شمع پایین پایین میانی پیدا کنید ، این یک الگوی فراکتال صعودی کامل است.

اکنون ، تا این مرحله ، شما درک کاملی از الگوهای فراکتال دارید. اما آنچه شما نمی دانید این است که شما مجبور نیستید به صورت دستی این الگو را در نمودار معاملات Expert Option خود جستجو کنید.

در عوض ، Expert Option یک نشانگر Fractal دارد که می توانید به راحتی به نمودار اضافه کنید و این کار وزنه برداری را برای شما انجام می دهد.

با این اوصاف ، در اینجا نحوه افزودن نشانگر فراکتال در Expert Option آورده شده است:


نحوه تنظیم فراکتال ها در Expert Option

 • وارد حساب Expert Option خود شوید.
 • به دنبال برگه شاخص ها در گوشه سمت راست بالای نمودار معاملاتی خود بگردید و سپس روی آن کلیک کنید.
 • Fractal را از لیست انتخاب کنید.
 • رنگ هایی را انتخاب کنید که با آنها راحت هستید.
 • برای تکمیل تنظیم ، روی درخواست کلیک کنید.


نحوه خواندن سیگنال های نشانگر فراکتال در Expert Option.

الگوی فراکتال بسیار شایع است.

اگر تیرهای زیادی را در نمودار معاملات خود مشاهده کردید تعجب نکنید. این پیکان ها هم در نقاط پایین و هم در نقاط بلند ظاهر می شوند.

بنابراین برای موفقیت در تجارت ، باید نظم و انضباط را کسب کنید و منتظر تأیید الگو باشید. برای این کار صبر کنید تا دو شمع دیگر تشکیل شود تا الگو تأیید شود ، سپس تجارت شمع سوم را وارد کنید.

فراکتال ها به ما چه می گویند؟

 • Four Corners ۱
 • Four Corners ۲
 • Four Corners ۳
 • Four Corners ۴
 • Interchange ۱
 • Interchange ۲
 • Interchange ۳
 • New Interchange_Intro
 • Select Reading Elementary
 • Select Readings Intermediate
 • Select Readings Pre Intermediate
 • Select Readings upper Intermediate

برای تبلیفات در سایت

برای تبلیفات در سایت

برای تبلیفات در سایت

fractal

اصطلاح فرکتال را مندلبروت در سال ۱۹۷۵ ابداع کرد. فرکتال به معنی شکسته گرفت شده‌است که بیانگر یکی از شناسه‌های اصلی فراکتال -بخش‌شدنی- است. واژه فرکتال به معنای سنگی است که به گونه نامنظم شکسته شده باشد. فرکتال ساختاری هندسی است که با بزرگ کردن هر بخش از این ساختار به نسبت معین، همان ساختار نخستین به دست آید. به گفتاری دیگر فراکتال ساختاری است که هر بخش از آن با کل‌اش همانند است. فراکتال از دور و نزدیک یکسان دیده می‌شود. به این ویژگی خودهمانندی گویند فرکتال ها در معادلاتي که حرکت بي نظم دارند مثل آب و هوا، اقتصاد، سيگنال هاي مغزي، قلبي و صوتي مورد استفاده قرار مي گيرند. براي درک هندسه فرکتالي بايد راهي يافته شود که بتوان پيچيدگي شکل را در قالب عدد نشان داد. اين عدد همان بعد فرکتالي است. فرکتال ها چه طبيعي باشند و چه مصنوعي، همه بعد خاصي دارند. بعد فرکتال اطلاعات نهفته در سيستم را آشکار مي کند. بعد فرکتال موج يک ابزار قوي براي تشخيص ناپايداري سيگنال مي باشد. آناليز بعد فرکتال غالبا براي تشخيص حالت هاي توابع فيزيولوژيکي، پردازش سيگنال هاي بيوالکتريک و به طور ويژه در آناليز الکتروکارديوگرام کاربرد دارد.
تحقيقات متعددي در مورد منبع سر و صدا، نوع آن و اثرات آن در ارتباط با مدت زمان انتشار صورت گرفته است. استفاده از هندسه فرکتالي روشي نوين در اين حوزه است. از بعد فرکتال در علم پردازش سيگنال، جهت تشخيص ترک در ديواره لوله ها استفاده مي گردد. دانشمندان بعد فرکتال سيگنال هاي فراصوت مربوط به عيوب مختلف لوله هايي از جنس فولاد سخت و آلومينيوم را فراکتال ها به ما چه می گویند؟ با استفاده از روش شمارش جعبه محاسبه نمودند. انتقال صدا از ميان صفحات سوراخ دار فرش سرپينسکي به عنوان هندسه فرکتال توسط دانشمندان بررسي شده است. نتايج نشان داده است که مي تون در آينده بر اين اساس اقدام به ساخت فيلترهاي فراصوت نمود.

ریاضی شیرین

غ
نحوه انتخاب رنگ فراکتال ها به ما چه می گویند؟ به این صورت است که اگر نقطه بعد از یکبار تکرار نمودار را ترک کند، همان رنگ را دارد. تمام نقاطی که بعد از 2 تکرار نمودار را ترک می کنند، با یک رنگ مشخص نشان داده می شوند و هر نقطه ای که نمودار را هرگز ترک نکند با رنگ متمایز معمولا سیاه علامت گذاری می شود. بعد از انجام این فرایند، برای تمام نقاط داخل این صفحه، نتیجه ای نظیر این مجموعه جولیا می شود.

در بسیاری از حالات، 200 تکرار لازم است تا تنها یک نقطه تعیین شود. در اغلب کامپیوترها، معمولا تعداد نقاط برای یک فراکتال 200 ، 303 تاست. به همین دلیل است که برای محاسبه عملیات زیاد و دقت انجام آنها به کامپیوتر نیاز داریم. فراکتالها تصویری از یک زندگی واقعی دارند. کامپیوترها می توانند یک شکل واقعی را بگیرند و با انجام تکرار زیاد به آن شکل تخیلی بدهند. این روزها از فراکتال ها به عنوان یکی از ابزارهای مهم در گرافیک رایانه ای نام می برند، اما هنگام پیدایش این مفهوم جدید بیشترین نقش را در فشرده سازی فایلهای تصویری بازی کردند. این ها مختصات جدید ما هستند. به یاد آورید که اگر یک مجموعه از مختصات را در یک تابع قرار دهید، نتیجه یک مجموعه جدید از مختصات است. 4 + 5i مجموعه مختصات جدید است. هنوز کار تمام نشده است،

ایده خود متشابه در اصل توسط لایبنیتس بسط داده شد. او حتی بسیاری از جزییات را حل کرد. در سال 1872 کارل وایر شتراس مثالی از تابعی را پیدا کرد با ویژگیهای غیر بصری که در همه جا .پیوسته بود ولی در هرجا مشتق پذیر نبود. گراف این تابع اکنون برخال نامیده می شود. در سال 1904 هلگه فون کخ به همراه خلاصه ای از تعریف تحلیلی وایرشتراس، تعریف هندسی تری از تابع متشابه ارائه داد که حالا به برفدانه کخ معروف است. در سال 1915 واکلو سرپینسکی مثلثش را و سال بعد فرش اش (برخالی) را ساخت. ایده منحنیهای خود متشابه توسط پاول پیرلوی مطرح شد. او در مقاله اش در سال 1938 با عنوان «سطح یا منحنیهای فضایی و سطوحی شامل بخش های متشابه نسبت به کل» منحنی برخالی جدیدی را توصیف کرد، منحنی لوی.C گئورگ کانتور مثالی از زیر مجموعه های خط حقیقی با ویژگیهای معمول ارائه داد. این مجموعه های کانتور اکنون به عنوان برخال شناخته می شوند. اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم توابع تکرار شونده در سطح پیچیده توسط هانری پوانکاره، فلیکس کلاین، پیر فاتو و گاستون جولیا شناخته شده بودند. با این وجود بدون کمک گرافیک کامپیوتری آنها نسبت به نمایش زیبایی بسیاری از اشیایی که کشف کرده بودند، فاقد معنی بودند. در سال 1960بنوا مندلرو تحقیقاتی را در شناخت خود متشابه ای طی مقاله ای با عنوان «طول ساحل بریتانیا چقدر است؟ خود متشابه ای آماری و بعد کسری» آغاز کرد. این کارها بر اساس کارهای پیشین ریچاردسون استوار بود. در سال 1975 مندلبرو جهت مشخص کردن شیئی که بعد «هاوسدورف بیسکویچ» آن بزرگتر از بعد توپولوژیک است کلمه برخال را ایجاد کرد.

برخالها از نظر روش مطالعه به برخالهای جبری و برخالهای احتمالی تقسیم می شوند. از طرف دیگر برخالها یا خود متشابه اند یا خود الحاق هستند. در مورد خود متشابه ای شکل جز شباهت محسوسی به شکل کل دارد این جز، در همه جهات به نسبت ثابتی رشد می کند و کل را به وجود می آورد. اما در خود الحاقی شکل جز در همه جهات به نسبت ثابتی رشد نمی کند. مثلا در مورد رودخانه ها و حوضه های آبریز بعد برخالی طولی متفاوت از بعد برخالی عرضی است

لذا شکل حوضه آبریز کشیده تر از زیر حوضه های درون حوضه است. به خود متشابه ای همسانگرد می گویند. به خودالحاقی ناهمسانگرد می گویند.

گسترش رو به رشد رویکرد مونوفراکتالی (تک برخالی) اخیر، داده ها را با مجموعه فراکتالی، به جای بعد منفرد فراکتالی توصیف می کند. این مجموعه طیف چند برخالی نامیده می شود و روش توصیف تغییر پذیری بر اساس طیف سنجی چند برخالی به آنالیز چند برخالی معروف است. روش چند برخالی به اندازه خود متشابه ای آماری دلالت دارد که می تواند به صورت ترکیبی از مجموعه های متقاطع برخالی مطابق با نمای مقیاس گذاری نمایش داده شود. ترکیبی از همه مجموعه های برخالی طیف چند برخالیی را ایجاد می کند که تغییر پذیری و ناهمگنی متغیر مورد مطالعه را مشخص می کند. مزیت رویکرد چند برخالی این است که پارامترهای چند برخالی می توانند مستقل از اندازه موضوع مورد مطالعه باشند.

فراکتال ها به ما چه می گویند؟

ثبت ATH هاي جديد براي اتريوم

براساس نظرات مهمترين تحليلگران حوزه كريپتو، صعود اتریوم به بالاترین حد خود، تنها آغاز راه است و یک الگوهای فراکتال در 2017، قیمت 14000 دلاری را در آینده نزدیک هدف قرار می دهد.

بازارهای دیجیتال درست از ابتدای نوامبر فعال شدند و از 2 نوامبر، تعداد تقریباً غیرقابل شمارشی از توکن ها به بالاترین حد خود رسیدند. اتر (ETH) از سطح 4500 دلاری عبور کزد و بیت کوین (BTC) دوباره سطح 64000 دلار را به دست آورد. پولکادوت (DOT) همچنین به دلیل خرید سرمایه گزاران در حراج های پاراچین آتی، به بالاترین حد خود رسید.

افزایش قیمت اتر پس از به‌روزرسانی اخیر Altair که به عنوان بخشی از انتقال پروتکل به Eth2 و مکانیزم اثبات سهام صورت می‌گیرد، همچنین شاهد حذف بیش از 8 میلیون اتر از گردش و قرارداد سهام در Eth2 بوده است.

داده‌ها نشان می‌دهند که از زمان معامله اتر در 2780 دلار در 29 سپتامبر، قیمت اتر در مدت کمی 62.54 درصد افزایش یافته است تا رکورد جدید تاریخى را در 2 نوامبر در 4523 دلار به ثبت برساند.

نگاهی داریم به آنچه تریدر ها و تحلیلگران در مورد اقدام اخیر قیمت اتر می گویند و اینکه این ارز ممکن است در ماه های آینده به کجا برسد.

حركت جهشى اتريوم می تواند به 6000 دلار برسد

یک پیش‌بینی قیمت ساده و سرراست برای اتر توسط مایکل ون د پوپ، ارائه شد. او نمودار زیر را با تخمین «حرکت ضربه‌ای» از 6000 دلار به 6400 دلار منتشر کرد که ممکن است بین نوامبر 2021 و ژانویه 2022 رخ دهد.

مايكل ون دي پوپ، تحليلگر ارشد كوين تلگراف:

“هدف موج جهشى اتریوم می تواند 6000 دلار باشد”

تحلیلگران انتظار دارند “به زودی یک شکست دیگر” رخ دهد

هشداری توسط تریدر آپشن ها و کاربر مستعار توییتر “جان ویک” ارائه شد، که گفت یک شکست دیگر در اتر، احتمالی قریب الوقوع است.

“اتریوم به ثبت ATH های جدید ادامه می دهد. کسانی که در تمام این ماه‌ها فراکتال ها به ما چه می گویند؟ با ما منتظر بوده‌اند، کاملاً سزاوار این هستند. از نظر فنی، ما Squeeze دیگری داریم. به زودی منتظر شکست دیگری باشید! ”

فراکتال 2017 به اتر 14000 دلاری اشاره میکند

دیدگاه نهایی ارائه شده توسط تحلیلگر زنجیره ای متیو هایلند، عملکرد قیمت اتر در سال 2017 را با ساختار بازار فعلی اتریوم مقایسه می کند.

اگر الگوی فراکتال پیشنهادی اجرا شود، هایلند به افزایش احتمالی اتر تا حداقل 14000 دلار در دو تا سه ماه آینده اشاره میکند.

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر 2728 تریلیون دلار است و نرخ تسلط اتریوم 19.4 درصد است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.