بازده طبقات مختلف دارایی‌های سنتی


بازده طبقات مختلف دارایی‌های سنتی

پیشینه تحقیق مفهوم سرمایه فکری از دیدگاه های مختلف و نظریه ها و مدلهای طبقه بندی و روشهای اندازه گیری و سنجش آن دارای ۶۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می بازده طبقات مختلف دارایی‌های سنتی باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۲- مقدمه ۵
۲-۲ ) بخش اول : نظریه های مربوط به سرمایه فکری ۷
۱-۲-۲ ) تعاریف مختلف سرمایه فکری ۹
۳-۲)بخش دوم : مدل های طبقه بندی سرمایه فکری ۱۰
۱-۳-۲) ادوینسون و مالونه ( ۱۹۹۷) ۱۱
۲-۳-۲)روس و همکارانش(۱۹۹۷) ۱۲
۳-۳-۲) بونتیس (۱۹۹۸) ۱۲
۴-۳-۲) بروکینگ(۱۹۹۷) ۱۴
۵-۳-۲) سویبی (۱۹۹۷) ۱۴
۶-۳-۲) استوارت (۱۹۹۷) ۱۵
۷-۳-۲) یوستک و همکارانش ۱۵
۸-۳-۲) پتی ( ۲۰۰۰) ۱۶
۹-۳-۲) چن و همکارانش (۲۰۰۴) ۱۶
۱۰-۳-۲) پتی و گویتر( ۲۰۰۰) ۱۸
۱۱-۲-۲) هانناس و لوونداهل (۱۹۹۷) ۱۹
۱۲-۳-۲) طبقه بندی مر و اسچوما (۲۰۰۱) ۲۰
۱۳-۳-۲) لیم و دالیمور(۴ ۲۰۰) ۲۱
۱۴-۳-۲) طبقه بندی نورتون و کاپلان (۱۹۹۲) ۲۱
۱۵-۲-۲) طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک (۱۹۹۹) ۲۲
۴-۲)بخش سوم: روش های اندازه گیری سرمایه فکری: ۲۳
۱-۴-۲) طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری ۲۳
۱-۱-۴-۲) ارزش افزوده اقتصادی: ۲۴
۲-۱-۴-۲) کارت نمره متوازن: ۲۴
۳-۱-۴-۲) ترازنامه نامرئی: ۲۵
۴-۱-۴-۲) کنترل دارایی های ناملموس: ۲۵
۵-۱-۴-۲) روش جهت یابی تجاری اسکاندیا: ۲۵
۶-۱-۴-۲) شاخص سرمایه فکری: ۲۶
۷-۱-۴-۲) نرخ بازده دارایی ها : ۲۷
۸-۱-۴-۲) روش تشکیل سرمایه بازار: ۲۷
۹-۱-۴-۲) کارگزار تکنولوژی : ۲۷
۱۰-۱-۴-۲) روش سرمایه فکری مستقیم: ۲۸
۱۱-۱-۴-۲) روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری: ۲۸
۱۲-۱-۴-۲) مدل مدیریت سرمایه فکری ۲۹
۱۳-۱-۴-۲) کیوی توبین ۳۱
۱۴-۱-۴-۲) هوش سرمایه انسانی ۳۱
۱۵-۱-۴-۲) مدل کارگزار فناوری ۳۲
۱۶-۱-۴-۲)روش ارزشگذاری جامع ۳۲
۲-۴-۲) ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری ۳۳
۳-۴-۲) طبقه بندی شیوه های اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلاینت و دارن ۳۴
۱-۳-۴-۲) روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری ۳۵
۲-۳-۴-۲) روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه ۳۵
۳-۳-۴-۲) روش های برگشت دارایی ها ۳۵
۴-۳-۴-۲) روش های کارت امتیاز ۳۵
۵-۲) نحوه محاسبه سرمایه فکری (با استفاده از مدل پالیک) و شاخصهای عملکرد مالی شرکتها ۴۱
۱-۵-۲) محاسبه سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک ۴۱
۲-۵-۲) شاخصهای عملکرد مالی ۴۴
۶-۲) بخش پنجم: سوابق تحقیق ۵۴
۱-۶-۲) پژوهش های مشابه انجام شده در داخل ۵۴
۱-۱-۶-۲) انوری رستمی و همکاران ( سال ۱۳۸۲) ۵۴
۲-۱-۶-۲) انوری رستمی ، علی اصغر(۱۳۸۴) ۵۷
۳-۱-۶-۲) یزدانی ، حمید رضا(۱۳۸۵) ۵۸
۴-۱-۶-۲)گلدی صدقی ، امان الله(۱۳۸۶) ۵۸
۵-۱-۶-۲) اصغر نژاد امیری، مهدی (۱۳۸۷) ۵۸
۶-۱-۶-۲) همتی، هدی (۱۳۸۸) ۵۹
۷-۱-۶-۲) ابراهیمی، شهلا(۱۳۸۸) ۵۹
۲-۶-۲) پژوهش های مشابه انجام بازده طبقات مختلف دارایی‌های سنتی شده در خارج از کشور ۶۰
۱-۲-۶-۲) کوجان سیوو (۲۰۰۵) ۶۰
۲-۲-۶-۲) چن گوه (۲۰۰۵) ۶۱
۳-۲-۶-۲) آپوهامی (۲۰۰۷) ۶۲
۴-۲-۶-۲) ویلیامز (۲۰۰۰) ۶۳
۵-۲-۶-۲)چین چن و دیگران ۶۳
۶-۲-۶-۲) پوتان و دیگران(۲۰۰۷) ۶۴
منابع فارسی: ۶۶
منابع لاتین: ۶۷

منابع :

رهنمای رودپشتی ، ف و هدا همتی، ۱۳۸۸، “بررسی ارتباطبین سرمایه فکری با متغیر های نوین سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش آفرینی” ،مطالعات مالی، شماره دوم ، ، صفحه ۱۱۱ الی ۱۳۴٫

فلاحتی ،ع،۱۳۸۶ ، “بررسی محتوای اصلاعاتی سود حسابداری به عنوان معیار سنتی ارزیابی عملکرد در برابر سود باقیمانده و ارزش افزوده اقتصادی بعنوان معیارهای اقتصادی”، پایان نامه ،استاد راهنما دکتر خوش طینت ،موسسه عالی بانکداری ایران، ارشد حسابداری.

انوری رستمی ، ع و حسن سراجی ،۱۳۸۴، “سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزی بازر سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار” ، بررسی های و حسابرسی،شماره ۳۹، صفحه ۴۹- ۶۲٫

انوری رستمی ، ع، ۱۳۸۴،”سنجش سرمایه فکری و برسی روابط میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران” ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۳۹ ، صفحه ۴۹-۶۲٫

انوری رسمتی ، ع و همکاران،۱۳۸۲ ، “ارزیابی مدل ها و روش های سنجش و ارزشگذاری سرمایه فکری شرکت ها” ، بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره ۳۴ ، صفحه ۵۱-۷۵٫

نمازی ، م و شهلا ابراهیمی، ۱۳۸۸ ، “بررسی تا ثیر سرمایه فکری برعملکرد مالی جاری و آینده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار” ،تحقیقات حسابداری ، شماره چهارم ، صفحه ۴ الی ۲۵٫

ulic, A.2000.MVA and VAICTM Analysis of randomly Selected Companies from FTSE 250. Austrian Intellectual capital Research center, Graz-London.

Sullivan P. ,2000,, Value-driven Intellectual Capital: How to convert intangible corporate assets into market value, Wiley.

Bontis, N. ,1998,, “Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models” ,Management Decision, Vol. 36 No. 2,pp.63-76.

Bontis, N. ,2000,, “Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital”. Available at: business.mcmaster.ca ,accessed 22 June 2004,.

Brooking, A. 1997. Management of intellectual capital. Long Range Planning 30 ,3,: 364-5.

۱-۲- مقدمه

قرن بیست و یکم بوسیله توسعه اهمیت دانش و تاثیر آن بر تمامی جنبه های سازمانی توصیف میشود امروزه دانش منبع کلیدی اقتصاد و مزیت رقابتی شده است . همزمان با توسعه ارزش بازار سازمانهای دانش محور، در دهه ۱۹۹۰ علاقمندی وسیعی نسبت مقوله سرمایه فکری[۱] پدید آمد. اولین بار رتبه های مفهوم سرمایه فکری در سال ۱۹۶۹ توسط اقتصاد دانی به نام جان کنت گالبرت بیان گردید. دانش بعنوان یک دارائی در مقایسه با سایر انواع دارائیها، دارای این طبیعت منحصر بفرد است که هر چه بیشتر استفاده شود به ارزش آن افزوده میشود اجرای یک استراتژی موثرمدیریت دانش و تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور، بعنوان یک شرط الزامی برای موفقیت سازمانها است

تعاریف مختلفی از سرمایه فکری در منابع مختلف ارائه شده است آنچه که تمامی نویسندگان در مورد آن اتفاق نظر دارند اینست که سرمایه فکری صورتی از دانش است که مزیت رقابتی ایجاد می کند و ارزش ناملموس یک سازمان را نمایش میدهد. اما هنوز بر سر یک تعریف خاص توافق ندارند ولی به هر حال ترکیب روشنی بین وجه نظری و کاربرد عملی سرمایه فکری وجود ندارد. اغلب صاحبنظران، سرمایه فکری را به سه دسته سرمایه مشتری ، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تقسیم می کنند اگر مفاهیمی را که توسط محققان مختلف مورد استفاده قرار گرفته مورد بررسی قرار گیرد، گروهی از مفاهیم مشابه از میان واژه ها و ساختارها از قبیل نا مشهودها، دانش و ایجاد ارزش هویدا می شود. از این رو در راستای تصور اولیه، سرمایه فکری ممکن است به عنوان مجموعه تمام دانش تعریف شود. استوارت[۲] و سالیوان[۳] که به وسیله کارکنان و شرکت در اختیار قرار گرفته شده است و یک مزیت رقابتی را ایجاد می کند و یا به تعبیری سرمایه فکری عبارت است از مواد فکری از قبیل دانش، اطلاعات، اموال و تجربه فکری بنتیس[۴] که شرکتها بوسیله آنها می توانند مزیتی در جهت ایجاد ثروت داشته باشند .

از این گذشته می توان با سرمایه فکری به عنوان ترکیبی از دارایی های نامشهود یا دارایی های بی اهمیت بروکینک[۵] که در ترازنامه افشا نمی شوند روبه رو شد و اگر این سرمایه فکری خوب مدیریت شود قادر است برای شرکتها مزیت رقابتی و در نتیجه ایجاد ارزش بوجود آورد. در سال ۱۹۹۷ ادوینسون و مالیوالن سرمایه فکری را به دانشی که می توان به ارزشی تبدیل شود تعریف نموده اند. بروکینگ در سال ۱۹۹۶ سرمایه فکری ترکیبی از چهار بخش عمده دارائی های بازار ، دارائی های انسان محور ، دارائی های فکری ، دارائی های زیر ساختی تعریف کرده است بنتیس در سال ۲۰۰۰ سرمایه فکری را به صورت مفهومی که تمامی منابع نا محسوس و ارتباطات داخلی آنها را طبقه بندی می کند تعریف نموده است بنابراین مدیران نیاز دارند که بتوانند اثر تلاشهای مدیریت دانش را برعملکرد سازمان خود اندازه گیری کنند . بصورت تاریخی در علم حسابداری ، دارائی ناملموس در سرفصلی تحت عنوان “سرقفلی” [۶]جای میگرفت و سرمایه فکری بخشی از این سرفصل به شمار می آمد لیکن روشی برای شناسائی و اندازه گیری این موارد ناملموس در سازمانها فراهم نمی آورد. درپاسخ، مدلهای اندازه گیری جدید در سطح سازمانها، سعی در ترکیب نمودن جنبه های ارزش افزای مالی و غیر مالی سازمان برای گزارشدهی مینمایند.

در کشورهای در حال توسعه برخلاف کشورهای پیشرفته ، ارزش گذاری بازارهای محلی با افزایش سرمایه فیزیکی بیش از سرمایه فکری رشد کرده است وکمتر IC به بعنوان یک راهبرد عملکرد وابسته هستند . یکی از دلایل آن این مساله است که این گروه هنوز به خرید و فروش و پردازش منابع طبیعی به عنوان یک راهبر اساسی رشد وابسته هستند (هانگ، ۲۰۰۹ ،ص۱۱) [۷] .

در این مقاله ابتدا تاریخچه و نظریه های مربوط به سرمایه فکری را مطرح نموده و سپس به تعریف سرمایه فکری از دیدگاه های مختلف پرداخته و در بخش دوم مدلهای طبقه بندی سرمایه فکری مطرح و در بخش سوم روشهای اندازه گیری و سنجش سرمایه فکری بیان شده است و در نهایت در بخش پایانی به بررسی سوابق تحقیق اختصاص داده شده است.

۲-۲ ) بخش اول : نظریه های مربوط به سرمایه فکری

“دراکر”(۱۹۹۳) اندیشمند معروف مدیریت می گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه بیشتر،منابع طبیعی ونیروی کار بیشتر و… نیست .منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود قرن ۲۱ ، قرن اقتصادی دانشی است. قبل از اقتصاد دانشی ، اقتصاد صنعتی حاکم بوده که در این اقتصاد عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری دارایی های فیزیکی و مشهود مانند زمین ، نیروی کار، پول و ماشین آلات و… بوده و از ترکیب این عوامل اقتصادی ،ثروت تولید می شود.در این اقتصاد،استفاده از دانش به عنوان عامل تولید ، نقش کمی داشته است اما در اقتصاد دانشی ، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود فیزیکی ، ارجحیت بیشتری پیدا می کند . در این اقتصاد ، دارایی های فکری بخصوص سرمایه های انسانی جزو مهمترین دارایی های سازمان محسوب می شود و موفقیت بالقوه سازمان هاریشه درقابلیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود(گلدی صدقی ،۱۳۸۶،ص ۴۵) ۱ .

با رشد اقتصادی دانشی یا اقتصاد مبتنی بر دانش ، بطور قابل ملاحظه ای شاهد این موضوع هستیم که دارایی های نامشهود شرکتها عامل مهمی در حفظ و تحقیق مزیت رقابتی پایدار آنها می شوند در مقایسه با سایر دارایی های مشهود (کینگ هانگ، ۲۰۰۹ ، ص۸) ۲ . محیط کسب و کار به طور شگفت انگیزی تغییر می کند، در کسب و کارها و اقتصاد قرن ۲۱ بر روی اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، تجارت الکترونیک ، نرم افزارها ، مارک ها، حق الاختراع ، تحقیقات و نوآوری ها، و… سرمایه گذاری می شود که همگی جزئی از دارایی های نامشهود و سرمایه فکری و دانش هستند تا جزو دارایی های مشهود(سالیوان ،۲۰۰۰ ، ص۱۳)۳ .

در پارادایم صنعتی قدیم شرکت ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل می کردند. اقتصاد کمیابی بدین معناست که منابع و دارایی ها تحت سلطه و کنترل شرکت ها محدود و بازده طبقات مختلف دارایی‌های سنتی کمیاب هستند و استفاده بیشتر از آنها ، از ارزش انها می کاهد ولی در عصر اقتصاد اطلاعاتی و دانش ، این اصول صدق نمی کند. شرکت ها در اقتصاد دانش تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می کنند ، اقتصاد فراوانی بدین معناست

که منابع و دارایی های در اختیار شرکت به میزان فراوان وجود دارد.این نوع دارایی ها از نوع نامشهود هستند و بیشتر در افراد قرار دارند که ما به آنها دستیابی داریم مثالی از فراوانی این نوع دارایی ها در اقتصاد دانش ، فراوانی اطلاعات در اینترنت است(همان منبع،ص۱۴) ۴ .

بطور خلاصه در اقتصاد دانش ، مهمترین دارایی ها و عوامل تولید ، نامشهود هستند که استفاده از آنها از ارزش آنها کم نمی کند و حتی یه ارزش آنها می افزاید. این نوع دارایی ها نامشهود شامل دانش؛ سرمایه فکری و …هستند ولی اقتصاد صنعتی مهمترین عوامل تولید ، دارایی های مشهود و فیزیکی هستند که استفاده از آنها از ارزش آنها می کاهد و این دارایی ها شامل زمین ، ماشین آلات و سرمایه پولی و … است.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.

«توثیق سهام» جایگزین مناسب «ضمانت‌های سنتی»

«توثیق سهام» جایگزین مناسب «ضمانت‌های سنتی»

از آنجا که سهام شرکت‌های سهامی عام بازده طبقات مختلف دارایی‌های سنتی پذیرفته شده در بورس به عنوان نقد شونده‌ترین دارایی‌ها محسوب می‌شوند، به نظر می‌رسد امکان توثیق از طریق سهام بتواند بر افزایش اعتبار بازارهای مالی و جذابیت‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اثرگذار بوده و امکان تازه‌تری برای گرفتن تضامین لازم برای تامین مالی، گرفتن وام و . فراهم کند.

در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی‌های نوین، بخش مهمی از سرمایه اشخاص محسوب می‌شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می‌شود، امکان وثیقه گذاردن آنها اهمیت ویژه‌ای دارد، به طوری که اکنون در بسیاری از نظام‌های حقوقی، بازده طبقات مختلف دارایی‌های سنتی امکان وثیقه سهام استفاده می‌شود.

در این رابطه قوانین و دستورالعملی برای توثیق اوراق بهادار نیز در قانون بازار سرمایه کشور فراهم شده است، هدف از این دستورالعمل فراهم کردن شرایطی به منظور رفاه حال سهامداران بوده تا سهامدارانی که قصد دریافت تسهیلات از نهادهایی حتی خارج بازده طبقات مختلف دارایی‌های سنتی از نهادهای بازار سرمایه مثل بانک‌ها دارند، بتوانند در برابر اخذ تسهیلات، اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس را به عنوان وثیقه دین خود به مرجع تسهیلات دهنده بسپارند و متقابلا متولی بازار سرمایه، این اطمینان را به طلبکار بدهد که اوراق بهادار بدهکار را از نقل و انتقال به نفع طلبکار مصون داشته و صرفا وفق قانون از اوراق بهادار مسدودی رفع انسداد می‌کند.

توثیق مکانیزه سهام

امکان توثیق مکانیزه سهام، جهت دریافت کارت اعتباری و تسهیلات بانکی برای تمام سهامداران اسفند ماه سال گذشته فراهم شد.

مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در این خصوص گفته بود که مجوز استفاده از امکان توثیق مکانیزه سهام جهت دریافت کارت اعتباری و تسهیلات بانکی، پیش از این تنها برای مشمولان سهام عدالت راه‌اندازی شده بود و هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز استفاده از این امکان را برای سایر سهامداران نیز صادر کرد.

بر این اساس، تمامی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری قادر شدند با استفاده از زیرساخت توثیق مکانیزه سهام در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امکان وثیقه سهام بدون مراجعه حضوری و مدارک کاغذی را برای مشتریان خود فراهم کرده و نسبت به ارائه کارت اعتباری یا تسهیلات به مشتریان خود اقدام کنند.

امکان استفاده بانک‌های عامل با این روش و بر اساس برنامه زمان‌بندی و میزان منابع در اختیار خود فراهم شد. بنابراین سهامداران بورس قادر خواهند بود به جای فروش سهام جهت تامین نقدینگی مورد نیاز خود از کارت‌های اعتباری و تسهیلات اعطایی بانک‌ها استفاده کنند و مدت زمان بیشتری برای مدیریت فروش سهام خود در اختیار داشته باشند.

توثیق سهام چیست؟

در حال حاضر اگر شخص سهامداری (حقیقی و یا حقوقی) قصد وثیقه‌گذاری نزد شخص دیگری داشته باشد می‌تواند طی مراحلی و تحت نظارت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سهام خود را به عنوان وجه الضمان نزد شخص دیگری (حقیقی و یا حقوقی) توثیق کند.

توثیق اوراق بهادار در واقع، فرآیند درخواست مسدود کردن اوراق بهادار تحت مالکیت یک شخص وثیقه‎گذار (حقیقی و یا حقوقی) به نفع فرد وثیقه‌گیر (حقیقی و یا حقوقی) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. فرد مالک دارایی طی مدت توثیق، حق فروش دارایی تعیین شده را نداشته و هرگونه درخواست در خصوص رفع توثیق، درخواست اقدام به فروش دارایی توثیق شده، و .. باید به همراه مدارک و مستندات کافی که از سوی سپرده‎گذاری تعیین شده است، به صورت مکتوب به آن نهاد ناظر اعلام شود.

عایدات حاصل از دارایی در طی دوره توثیق (از قبیل تقسیم سود نقدی، سهام جایزه و حق تقدم و …) به صورت توافق بین وثیقه‌گیر و وثیقه‌گذار تعیین می‌شود که در حین درخواست توثیق، مسیر این عایدات باید تعیین شود.

در صورت درخواست رفع توثیق از سوی هر کدام از طرفین، این درخواست باید بصورت مکتوب به همراه فرم‌های تکمیل شده مرتبط به سپرده گذاری جهت بررسی و انجام اقدامات مربوطه اعلام شود.

فرآیند توثیق سهام

رویه کلی انجام معاملات عمده با طی مراحل زیر امکان پذیر است: در صورتی که وثیقه‌گذار نسبت به تعهدات خود که بابت آن اوراق بهادار را وثیقه کرده، اقدامی نکند، شخص وثیقه‌گیر می‌تواند با اعلام درخواست فروش به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی جهت وصول مطالبات خود اقدام به فروش دارایی تحت وثیقه کند.

رسیدگی به درخواست‌های توثیق اوراق بهادار، منوط به ارسال درخواست کتبی وفق فرم‌های از پیش تعیین شده، از سوی وثیقه‌گذار به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. در صورتی که وثیقه‌گذار شخص حقوقی باشد، فرم درخواست توثیق باید توسط صاحبان امضای مجاز، امضاء شود و آخرین روزنامه رسمی موید صاحبان امضا مجاز ضمیمه شود. چنانچه درخواست توثیق از سوی شخص حقوقی برای اوراق بهادار متعلق به اشخاص دیگر و به نیابت از ایشان به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه شود، وی باید ضمن تکمیل فرم‌ درخواست توثیق، گواهی کند که درخواست کتبی اشخاص مذکور مبنی بر اعطای اختیار به شخص حقوقی جهت توثیق اوراق بهادار را دریافت نموده است.

در صورتی که وثیقه‌گذار شخص حقیقی باشد، سهامدار باید به صورت مراجعه حضوری به دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ گواهی امضا یا با مراجعه به این شرکت جهت احراز هویت اقدام کنند.

به منظور توثیق اوراق بهادار، ضروری است در هنگام ارسال فرم درخواست، کارمزد معین توسط وثیقه‌گذار پرداخت و مستندات آن به همراه سایر مدارک به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارسال شود. در غیر این صورت عملیات توثیق انجام نمی‌شود و مراتب به متقاضی اطلاع داده می‌شود. میزان کارمزد در چارچوب سقف‌های اعلامی توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود.

در صورت تکمیل و ارسال مدارک مطابق مواد قبل، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نسبت به انتقال دارایی اوراق بهادار مورد درخواست توثیق، از کد مالکیت وثیقه‌گذار به کد وثیقه در پایگاه داده‌ها اقدام می‌کند.

پس از توثیق اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نتیجه اقدامات را به صورت کتبی به ناشر اوراق بهادار، وثیقه‌گذار و وثیقه‌گیر اطلاع می‌دهد. گواهینامه موقت اوراق بهادار وثیقه نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نگهداری می‌شود.

توثیق سهام چه فوایدی دارد؟

احسان رضاپور، مدیرعامل شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت، فراهم شدن امکان توثیق سهام را مثبت دانست و در این خصوص به سنا گفت: امکان فراهم شدن وثیقه‌گذاری سهام شرکت ها و انواع اوراق بهادار نزد بانک‌ها موضوعی است که از سال‌های پیش برای سهامداران عمده شرکت‌ها و سهامداران نهادی تا حدی وجود داشت؛ اما متاسفانه به رغم این که این نوع اوراق بهادار از نقد شوندگی بالایی برخوردار هستند به دلایل مختلف از سمت اشخاص حقیقی پذیرفته نشده و هنوز به عنوان یک وسیله موجه و کاربردی در نظام بانکی برای اشخاص حقیقی کاربرد زیادی ندارند.

وی افزود: البته ممکن است این اتفاق به دلیل نوسانات بازار سرمایه و ملاحظات و محدودیت‌هایی که در شبکه بانکی وجود دارد، پیش آمده باشد. در حال حاضر بواسطه نفوذی که بازار سرمایه در سال‌های اخیر بین مردم به دست آورده و به موجب آن اکنون گروه‌های زیادی از مردم به شکل‌های مختلف سهامدار شرکت‌ها محسوب می‌شوند، امکان استفاده و اقبال به استفاده از سهام به عنوان توثیق افزایش یافته است. رضاپور تصریح کرد: سهامداران برای تامین مالی های خود و گرفتن اعتبار و تسهیلات مختلف در نظام بانکی بعضا نیازمند وثیقه‌گذاری می‌شوند. در این روش، سهام شرکت های مختلف می‌تواند به میزان های مختلفی سپرده و وثیقه شود و آن میزان می تواند متناسب با اندازه تسهیلات و اعتباراتی مورد احتیاج فرد تخصیص پیدا کند؛ موضوعی که از نشانگر قابلیت ویژه توثیق توسط سهام است. این موضوع در سهام شرکت‌ها خیلی راحت‌تر اتفاق می افتد و می تواند سهام به نسبت متناسب تری با تسهیلات تخصیص پیدا کند.

سهام را به جای ملک وثیقه کنید

این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: این موضوعی است که قطعا مورد توجه قرار می‌گیرد و حتی می تواند در گرایش بیشتر مردم به سهامداری هم اثرگذار باشد، زیرا در فضای عمومی جامعه و بین اشخاص حقیقی، یکی از انگیزه ها برای قرار دادن مِلک در سبد دارایی‌ها استفاده از آن به عنوان وثیقه و ضمانت است؛ بنابراین با اضافه شدن این ویژگی به سهام شرکت ها و امکان استفاده از آن‌ها به عنوان ضمانت و وثیقه تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در سهام ایجاد خواهد شد؛ حتی این موضوع می تواند به گرایش افراد از سمت بازارهای دیگر به بازارسرمایه منجر شود.

رضاپور تصریح کرد: لازم است امکان توثیق قرار دادن، شامل گروه بیشتری از شرکت‌ها شود و محدود نباشد. مشکلی که پیش‌تر در این خصوص وجود داشت این بود که بانک‌ها یا موسسات اعتباری تعداد محدودی از سهام شرکت‌ها را که ویژگی‌های خاص و متمایزی داشتند برای توثیق می پذیرفتند (مانند شرکت های بزرگتر فلزی معدنی و پتروشیمی یا هلدینگ های بزرگ کشور).

وی اضافه کرد: این در حالی است که شرکت‌های زیادی وجود دارند که حتی ممکن است در بازار فرابورس مورد داد و ستد قرار بگیرند اما از ویژگی‌های پایداری، ثبات و سودآوری مناسبی هم برخوردار باشند. براین اساس به نظر می رسد در صورتی که آیین نامه خوبی در این خصوص تدوین شود و گروه زیادی از سهام شرکت‌ها را شامل شود، رویه بهتری باشد.

سهام‌های بیشتری قابلیت توثیق پیدا کنند

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: به نظر می‌رسد اگر به میزان درصدی از ارزش روز سهام شرکت‌ها امکان وثیقه‌گذاری فراهم شود (این درصد می‌تواند برای بازارهای مختلف و بورس‌های مختلف متفاوت باشد)، اتفاق بهتری برای توثیق سهام است. درواقع مناسب‌تر است به جای محدود شدن توثیق به فقط سهام شرکت های بزرگ یا فقط نوع خاصی از بازار (مانند بازار اولیه بورس) این موضوع شامل جمیع سهام شرکت های عام بورسی باشد.

رضاپور بیان کرد: به تناسب طبقه بندی نمادها در بازارهای مختلف و به واسطه شرایط ریسک پذیری و شفافیت اطلاعاتشان ممکن است سهام مختلف دسته بندی شده و ارزش تضمین های متفاوتی داشته باشند. بنابراین از این طریق سهام شرکت هایی که در بازار پایه هم هستند می توانند به میزانی از درصد ارزش روز خود به عنوان وجه الزمان قرار بگیرند.

وی افزود: در مجموع چون سهام شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس به عنوان نقد شونده ترین دارایی‌ها محسوب می شوند، به نظر می رسد امکان توثیق از طریق سهام بتواند روی افزایش اعتبار بازارهای مالی و جذابیت‌های فرصت های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اثرگذار باشد.

توثیق سهام بهترین راه‌حل برای دارندگان سهام عدالت

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: امکان فریز کردن سهام عدالت از طریق توثیق سهام و ارائه تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری باعث می‌شود تا دیگر آن فرد؛ فروشنده خود سهام عدالت نباشد. بدین ترتیب نگرانی ناشی از فشار فروش آزاد شدن سهام عدالت رفع و زمینه‌ساز آرامش در بازار سرمایه می‌شود. محمد پورتدین با اشاره به اینکه وثیقه کردن سهام این روزها به بحث داغ و مورد توجه متولیان اقتصادی و بازار سرمایه تبدیل شده است به سنا گفت: از گذشته بحث وثیقه سهام در بازار سرمایه وجود داشته اما بسیار کم رنگ و به صورت موردی انجام می‌شد.

وی افزود: دلیل اصلی وثیقه کردن سهام، اخذ بسیار سریع و راحت تسهیلات بوده و به طور قطع می‌تواند مورد استقبال اهالی بازار سرمایه قرار گیرد.

پورتدین با اشاره به برخی معایب این فرآیند، اظهار کرد: از جمله معایب این کار می‌توان به فشار مضاعف شخصیت‌های حقوقی روی برخی سهام خاص در بازدهی زمانی کوتاه اشاره کرد. به طوری که شخصیت حقوقی مورد نظر در اغلب اوقات، بانک بوده است. به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ با توجه به تسهیلات و اعتباراتی که بانک در اختیار شرکتی قرار می‌داد و آن شرکت در زمان سررسید، تسویه خود را انجام نمی‌داد، بانک به دلیل عجله در نقد کردن آن تسهیلات، اقدام به فروش آن سهم می‌کرد. پورتدین افزود: با فروش آن سهم، فشار فروشی برای شرکت ایجاد و سهم به سمت و سوی منفی شدن هدایت می‌شد که امیدواریم در قوانین جدید، شاهد این اتفاقات نبوده و از تکرار این موضوع جلوگیری به عمل آید. وی ادامه داد: به دلیل استقبال احتمالی فعالان بازار سرمایه از وثیقه کردن سهام و اخذ تسهیلات و وام، نقدشوندگی کلی بازار و پویایی سبد سهام حقیقی‌ها و حقوقی‌ها کاهش می‌یابد. زیرا تا زمانی که تسهیلات مربوطه تسویه نشده، آن دارایی نزد سپرده‌گذاری مرکزی فریز شده و غیر قابل فروش و انتقال به غیر بوده و خود بخود سهام مورد نظر از دور خرید و فروش خارج و نقدشوندگی آن، پرتفوی شخصیت حقیقی و حقوقی را کاهش می‌دهد. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: از وثیقه کردن سهام در دادگاه و همچنین سهام عدالتی که به عنوان یک کلاف سردرگم دولت‌های پیشن را سال‌ها به چالش کشیده بود و از سوی بازار سرمایه و به راحتی چالش مورد نظر حل شد، می‌توان استفاده کرد. پورتدین گفت: با فریز کردن سهام عدالت از طریق توثیق سهام، این امکان برای فروشنده‌هایی که به طور عمده، عامه دارندگان سهام عدالت هستند، فراهم می‌شود که تسهیلاتی در قالب کارت‌های اعتباری دریافت کنند تا دیگر آن شخص فروشنده خود سهام عدالت نباشد و از تسهیلات آن کارت‌ها استفاده و بازار سرمایه با فشار فروش زیاد همراه نشود.

پورتفولیو کریپتو چیست؟ همه چیز درباره Portfolio

لوگوی پرتفولیو کریپتو

پورتفولیو کریپتو (پرتفوی ارز دیجیتال) مجموعه ای از ارزهای دیجیتال است که متعلق به یک سرمایه گذار یا معامله گر است.این ارز ها معمولاً شامل انواع دارایی های مختلف از جمله آلت کوین ها و محصولات مالی کریپتو هستند. پرتفولیو بسیار شبیه به یک سبد سرمایه گذاری سنتی عمل میکند، با این تفاوت که شما به یک طبقه دارایی پایبند هستید.

شما می توانید پرتفوی ارز دیجیتال خود را به صورت دستی با در صفحات وب ردیابی کنید. همچنین ابزارها و نرم افزارهای تخصصی وجود دارند که می توان برای محاسبه دارایی ها و سود خود از آنها استفاده کرد. ردیاب‌ها برای معامله‌گران روزانه و سایر معامله‌گران کوتاه‌ مدت ضروری هستند، اما برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و HODLers ضروری نیستند ولی خدمات خوبی ارائه می دهند.

تخصیص و تنوع دارایی پورتفولیو کریپتو چیست؟

هنگام ایجاد یک سبد سرمایه گذاری (Portfolio)، باید با مفاهیم تخصیص دارایی و تنوع آشنا باشید.

1- تخصیص دارایی به سرمایه گذاری در طبقات بازده طبقات مختلف دارایی‌های سنتی مختلف دارایی (به عنوان مثال، ارزهای دیجیتال، سهام، اوراق قرضه، فلزات گرانبها، پول نقد و غیره) اشاره دارد.

2- تنوع به توزیع وجوه سرمایه گذاری شما در دارایی ها یا بخش های مختلف مربوط می شود. به عنوان مثال، می توانید دارایی های سهام خود را با سرمایه گذاری در انواع ارزهای مختلف حکومتی، تثبیت کننده، ریسک پذیر و غیره متنوع کنید.

هر دوی این استراتژی ها خطر کلی شما را کاهش می دهند.


بهترین روش بستن پورتفولیو کریپتو چیست؟

از نظر فنی، ارزهای دیجیتال یک طبقه دارایی واحد هستند. اما در یک پرتفولیو از ارزهای دیجیتال، می‌توانید محصولات، سکه‌ها و توکن‌هایی را که اهداف و موارد استفاده متفاوتی ارائه می‌دهند، متنوع کنید. به عنوان مثال، می توانید سبد خود را با 40 درصد بیت کوین، 30 درصد استیبل کوین، 15 درصد NFT و 15 درصد آلت کوین اختصاص دهید. برای بررسی بیشتر موضوع، به توضیح Asset Allocation and Diversification مراجعه کنید.

رمزنگاری متمرکز در مقابل متنوع

اکثر توصیه ها به شما می گویند که سبد ارزهای دیجیتال شما باید متنوع باشد. در حالی که این یک استاندارد برای سرمایه گذاران است، اما مزایا و معایبی برای گسترش سرمایه شما در دارایی های مختلف وجود دارد.

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، یک سبد متنوع ریسک و نوسانات کلی را کاهش می دهد. ضررها را می توان با سود جبران کرد و موقعیت شما را ثابت نگه داشت. پورتفولیوی شما همچنین فرصت های بیشتری برای کسب سود با هر سکه ای که دارید دارد. هر سرمایه گذاری برنده نخواهد بود، اما با تخصیص مناسب دارایی و تنوع، احتمال سود بیشتری در بلندمدت خواهید داشت.

با این حال، هرچه پرتفوی شما تنوع بیشتری داشته باشد، بازار کلی را ردیابی می کند. اکثر معامله گران و سرمایه گذاران به دنبال شکست دادن بازار با سود بیشتر هستند. یک پورتفولیوی بسیار متنوع نسبت به یک سبد موفق متمرکز منجر به بازده متوسط ​​بیشتری خواهد شد. دارایی هایی با عملکرد بدتر می تواند سود بالا را متعادل کند.

نتیجه گیری درباره پورتفولیو کریپتو

مدیریت یک سبد متنوع نیز به زمان و تحقیق بیشتری نیاز دارد. برای سرمایه گذاری صحیح، باید بدانید که چه چیزی می خرید. با یک سبد بزرگ، شانس درک همه چیز کاهش می یابد. اگر پورتفولیوی شما در بلاک چین های مختلف است، ممکن است برای دسترسی به دارایی های خود نیاز به استفاده از کیف پول ها و صرافی های متعدد داشته باشید. تصمیم در مورد تنوع یا عدم تنوع با شماست، اما مقداری تنوع همیشه توصیه می شود.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار ارزهای دیجیتال به همراه سیگنال های رایگان روزانه را در کانال تلگرام SignFollow دنبال کنیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.