تخمینی از جریان‌های ورودی و خروجی


وبلاگ جامع مهندسی و مدیریت ساخت

یکی از موارد بسیار مهم و مورد توجه مدیران پروژه، بحث‌های مربوط به هزینه پروژه و در آمد و در کل کسب سود از پروژه می‌باشد. باید توجه داشت وقتی پروژه‌ای تحت یک پیمان به اجرا در می‌آید، همواره می‌بایست به اختلاف میان دو مقوله "برآورد هزینه" و "قیمت گذاری پیمان" توجه کافی داشت. "برآورد هزینه" انجام یک ارزیابی محتمل از هزینه سازمان مجری پروژه در جهت فراهم آوری محصول یا ارائه خدمات موضوع قرارداد می‌باشد )سازمان به چه میزان هزینه خواهد نمود؟). حال آنکه "قیمت گذاری پیمان" یک تصمیم تجاری است، برای اینکه میزان عایدی سازمان مجری پروژه در قبال عرضه محصول یا خدمات موضوع قرارداد را مشخص کند (سازمان چه میزان دریافتی خواهد داشت؟) برای این منظور از دو تکنیکی که عبارتند از"جریان نقدینگی خروجی" و "جریان نقدینگی ورودی" که در کل جریان نقدینگی نام دارد، استفاده می‌شود.

قبل از ورود به مبحث، چند واژه بکار رفته در این متن را تبیین می‌کنم:

Cash Out جریان نقدینگی خروجی (پیش بینی هزینه)

Cash In جریان نقدینگی ورودی (پیش بینی درآمد)

Cash Flow جریان نقدینگی مورد انتظار

WBS ساختار شکست کار

CW وزن بر مبنای رقم (هزینه) فعالیت

بعد از اینکه فعالیت‌ها را تعریف، WBS پروژه را تهیه ، پیش‌نیاز و پس نیاز را تعیین ، منابع را تخصیص ، زمان را برآورد و زمان بندی را تهیه کردیم، آنگاه با استفاده از ساختار شکست کار، تخمین هزینه را بر اساس ساختار شکست هزینه پروژه

محاسبه می‌کنیم. تخمین هزینه بر اساس برآورد منابعی که به فعالیت‌ها اختصاص داده‌ایم، انجام می‌شود. این منابع شامل سه گروه (Labor )نیروی انسانی(، Non Labor )ماشین( و Material )مواد و مصالح می‌باشد.

پروژه زیر جهت توضیح بیشتر به صورت عملی ارائه می‌شود:

فرض کنید پروژه‌ای متشکل از سه فعالیت A، B، C با مبلغ پیمان 60000 واحد می‌باشد. زمان اجرای فعالیت A برابر 30 روز، زمان اجرای فعالیت B برابر 30 روز، زمان اجرای فعالیت C برابر 45 روز و زمان اجرای کل پروژه 3 ماه می‌باشد. برآورد هزینه اجرای فعالیت A برابر 8000 ، برآورد هزینه اجرای فعالیت B برابر 12000 و برآورد هزینه اجرای فعالیت C برابر 15000 می‌باشد ، که طبق روش زیر محاسبه شده است:

عدد نهایی جدول فوق را در ضریب سود 7142 / 1 ضرب کرده تا به عدد 60000 که مبلغ پیمان می‌باشد، رسیده و به کارفرما ارائه می‌دهیم که این عدد همان CBS می‌باشد:

جدول شماره 2 برنامه زمان‌بندی پروژه و هزینه خروجی را نمایش می‌دهد.

در ابتدا اشاره شد که برآورد هزینه که تحت یک پیمان به اجرا در می‌آید و قیمت گذاری پیمان دو مقوله جدا از هم می‌باشند. ما تا اینجا برآورد هزینه را انجام داده‌ایم و سپس به محاسبه جریان ورودی می‌پردازیم. در مثال مطرح شده فرض بر این بود برای انجام خدمات یا تولید محصول ، مبنای کل پیمان 60000 می‌باشد، که عبارت است از مبلغ 20000 برای فعالیت A و 15000 برای فعالیت B و 25000 برای فعالیت C. به این معنی که بعد از اتمام فعالیت A کارفرما به پیمانکار 2000 و بعد از اتمام فعالیت B کارفرما 15000 و بعد از اتمام فعالیت C کارفرما مبلغ 25000 به پیمانکار پرداخت می‌کند . برای محاسبه Cash in باید درصد پیشرفت پروژه را در هر دوره زمانی به دست آوریم و در مبلغ قرارداد ضرب کرده و در نتیجه Cash in را محاسبه کرده (که این فرایند به وسیله نرم‌افزار قابل محاسبه می‌باشد). برای محاسبه درصد پیشرفت ابتدا باید ارزش وزنی هر فعالیت را نسبت به کل پیمان محاسبه نماییم. ارزش وزنی از روش‌های مختلفی قابل محاسبه می‌باشد. این روش‌ها عبارتند از :

1 روش تقسیم رقم هر فعالیت بر رقم کل تخمینی از جریان‌های ورودی و خروجی پیمان

2 روش تقسیم رقم هر فعالیت بر رقم کل پیمان و تغییر آن با استفاده از تجربیات کارشناسان

3 از روش نیروی کار صرف شده

من در اینجا از روش اول که طبق فرمول زیر است برای محاسبه %W استفاده می‌کنم:

درصد وزنی هر فعالیت CW=Ci ΣCi

اکنون پیشرفت فیزیکی پروژه را از فرمول زیر محاسبه کرده :

%100 /(درصد اتمام فیزیکی فعالیت*وزن فعالیت )

پیشرفت پروژه در ماه اول: فعالیت A در ماه اول 100 % کامل و به اتمام می‌رسد، در نتیجه از کل پروژه با توجه به ارزش وزنی، 34 / 33 % پیشرفت داشته است. فرض کنید فعالیت A خاک‌برداری و مقدار آن 20000 متر‌مکعب می‌باشد. درصد تکمیل و پیشرفت پروژه به قرار زیر است:

%Complete = 20000/20000*100 100*33.34/100= 33.34

پیشرفت پروژه در ماه دوم: فعالیت B در ماه دوم 100 % کامل و به اتمام می‌رسد، در نتیجه از کل پروژه 25 % پیشرفت داشته است.

پیشرفت پروژه در ماه دوم : فعالیت C در ماه دوم 33 % کامل شده ، در نتیجه از کل پروژه 75 . 13 % پیشرفت داشته است.

پیشرفت پروژه در ماه تخمینی از جریان‌های ورودی و خروجی سوم : فعالیت C در ماه سوم 67 % کامل شده و به اتمام می‌رسد، در نتیجه از کل پروژه 91 . 27 % پیشرفت داشته است. (جدول شماره 4)

مجموع هزینه کل + نادیده‌ها (حقوق کارمندان، مالیات، شرکت در مناقصه، حق بیمه و . ) برابر با مخارج پروژه Expense می‌شود.

بعد از به دست آوردن W% )درصد وزنی( و درصد پیشرفت پروژه حال Cash In را محاسبه می‌کنیم. Cash In را از حاصل ضرب درصد پیشرفت در دوره‌های زمانی در مبلغ قرارداد به دست می‌آید. جدول شماره 5

نمودار Cash Flow : تهیه نمودار Cash Flow پروژه به شرح زیر می‌باشد: جدول شماره 6

فواید تهیه جریان نقدینگی

* در ابتدای پروژه از کل بودجه مورد نیاز برای تکمیل پروژه آگاه می‌شویم (پیش‌بینی بودجه مورد نیاز چه مقدار خواهد بود؟)

*از طریق تهیه CBS پی می‌بریم در هر ماه و هر مرحله از پروژه چقدر بودجه نیاز داریم. (پیش‌بینی هزینه‌های پروژه در مقاطع مختلف زمانی چه مقدار خواهد بود؟)

* از میزان سود یا ضرر پروژه آگاه می‌شویم (آیا پروژه سود ده است یا ضرر ده یا در چه مقاطعی ممکن است دچار ضرر شویم؟)

تخمینی از جریان‌های ورودی و خروجی

Adobe PDF Library 8.0

endstream endobj 56 0 obj > endobj xref 0 600 0000000000 65535 f 0000146245 00000 n 0000146782 00000 n 0000153500 00000 n 0000199000 00000 n 0000199057 00000 n 0000199621 00000 n 0000207763 00000 n 0000217932 00000 n 0000218190 00000 n 0000218495 00000 n 0000218553 00000 n 0000219118 00000 n 0000224187 00000 n 0000224245 00000 n 0000224800 00000 n 0000230603 00000 n 0000230672 00000 n 0000237157 00000 n 0000237417 00000 n 0000237820 00000 n 0000237845 00000 n 0000238301 00000 n 0000281087 00000 n 0000281145 00000 n 0000281721 00000 n 0000288638 00000 n 0000288707 00000 n 0000310439 00000 n 0000310705 00000 n 0000310881 00000 n 0000310906 00000 n 0000311214 00000 n 0000313683 00000 n 0000315157 00000 n 0000317234 00000 n 0000317292 00000 n 0000317352 00000 n 0000317629 00000 n 0000317703 00000 n 0000317815 00000 n 0000317998 00000 n 0000318247 00000 n 0000318643 00000 n 0000319035 00000 n 0000319169 00000 n 0000319308 00000 n 0000322712 00000 n 0000324373 00000 n 0000326275 00000 n 0000327595 00000 n 0000328907 00000 n 0000329554 00000 n 0000329590 00000 n 0000329620 00000 n 0000329707 00000 n 0000490054 00000 n 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 تخمینی از جریان‌های ورودی و خروجی 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f تخمینی از جریان‌های ورودی و خروجی 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f تخمینی از جریان‌های ورودی و خروجی 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f تخمینی از جریان‌های ورودی و خروجی 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f تخمینی از جریان‌های ورودی و خروجی 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f 0000000000 65535 f trailer ]>> startxref 116 %%EOF

تخمینی از جریان‌های ورودی و خروجی

خانه > محتوا > مقاله > مقاله حسابداری > مقاله حسابداری در صفحه اصلی > محاسبه جريان هاي نقدي ناشي از فعاليت هاي عملياتي به همراه مثال

محاسبه جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی به همراه مثال

برای تهیه خالص جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی دو روش مجاز است،روش مستقیم به روش غیر مستقیم.بیشتر شرکت‌ها به دلیل سادگی از روش غیر مستقیم استفاده می‌کنند،زیرا استفاده از روش غیر مستقیم نیاز به تهیه جدول مکمل (جدول تطبیق سود) ندارد. اما روش مستقیم حاوی اطلاعات بیشتری است بنابراین مثال ذکر شده را ابتدا با روش مستقیم می کنیم.

روش مستقیم جریانهای نقدی

به روش مستقیم جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتیبا جمع کردن جریان های نقدی ورودی و کسر کردن جریان های نقدی خروجی از آن به دست می آید. جریانهای نقدی ورودی شامل نقد دریافتی از مشتریان،بهره و سود سهام دریافتی می باشد. جریانهای نقدی خروجی شامل نقد پرداختی به فروشگاه و پرداخت بابت هزینه های عملیاتی،بهره و مالیات پرداخت شده می باشد.

برای محاسبه هر یک از این جریان های نقدی،نقطه شروع،ارقام مندرج در صورت حساب سود و زیان،مثل فروش،بهای تمام شده کالای فروش رفته،یا هزینه بهره می باشد. در هنگام مطالعه این محاسبات،مطمئن شوید که فهمیدی چرا ارقام صورت سود و زیان بایستی افزایش یا کاهش داده شوند تا جریان نقدی مربوط به آن محاسبه شود.

وجه دریافتی از مشتریان تا وقتی که فروش های نقدی است،بین وجه نقد دریافتی از مشتریان و مبلغ فروش تفاوتی نیست. اما وقتی فروشی نسیه باشد تفاوت به وجود می آید. اگر حسابهای دریافتنی در طی سال افزایش یافته باشد،در این صورت فروش های نسیه بیشتر از مبلغ وصولی بابت حسابهای دریافتنی است.بنابراین ،افزایش در حسابهای دریافتنی را بایستی از فروش خالص کسر کنیم کتابچه نقد دریافتی از مشتریان به‌دست آید.اگر حسابهای دریافتنی در طی سال کاهش یافته باشد،به این معنی است که مبالغ وصولی بابت حسابهای دریافتنی از فروش های نسیه بیشتر بوده است. بنابراین برای رسیدن به مبلغ وجه نقد دریافتی از مشتریان بایستی کاهش در حسابهای دریافتنی را به فروش های خالص اضافه کنیم.

رابطه بین وجوه نقد دریافتی از مشتریان و فروش خالص در زیر خلاصه شده است:

خیلی ساده،با مقایسه مانده حسابهای دریافتنی در اول و آخر دوره،افزایش یا کاهش در حسابهای دریافتنی معلوم می گردد.

در شرکت نمونه،حسابهای دریافتنی در طی سال ۳۰۰۰۰ ریال افزایش یافته است و صورت سود و زیان،فروش خالص را به مبلغ۹۰۰۰۰۰ریال نشان می دهد. بنابراین،مبلغ وجه نقد دریافتنی از مشتریان را می توان به شرح زیر محاسبه کرد:

فروش خالص (مبنای تعهدی) ۹۰۰۰۰۰ ریال

کسر می شود: افزایش در حسابهای دریافتنی ۳۰۰۰۰ ریال

وجه نقد دریافتنی از مشتریان ۸۷۰۰۰۰

بهره و سود سهام دریافتنی

هدف بعدی،محاسبه کردن وجه نقد دریافتنی در طی سال بابت بهره و سود سهام می باشد. در مثال بالا فرض کنید درآمده سود سهام با استفاده از مبنای نقدی ثبت شده است. بنابراین،مبلغ ۳۰۰۰ سریال که در صورت سود و زیان به عنوان درآمد سود سهام گزارش شده،وجه نقد دریافتنی بابت تخمینی از جریان‌های ورودی و خروجی سود سهام را نیز نشان می‌دهند.

از طرف دیگر،درامد بهره با استفاده از مبنای تعهدی ثبت شده است.

فرمول تبدیل درآمد بهره از مبنای تعهدی به مبنای نقدی به شرح زیر خواهد:

صورت سود و زیان شرکت نمونه ۶۰۰۰ریال درآمد به را نشان می دهد که حساب بهره دریافتنی در طی سال ۱۰۰۰ریال کاهش داشته است. بنابراین بچه نقده دریافتنی بابت بهره را می توان به شرح زیر محاسبه کرد:

درآمد بهره ( مبنای تعهدی) ۶۰۰۰ ریال

اضافه می‌شود :کاهش در بهره دریافتنی ۱۰۰۰ ریال

بهره دریافتنی ۷۰۰۰ریال

به منظور درج در صورت گردش وجوه نقد،بهره و سود سهام دریافتی با یکدیگر جمع می‌شوند:

محاسبه ظرفیت چیلر

محاسبه و تعیین ظرفیت چیلر تراکمی و جذبی با ۵ گام ساده

برای محاسبه ظرفیت چیلر تراکمی و یا جذبی مورد نیاز برای یک پروژه صنعتی یا پروژه تهویه مطبوع یک ساختمان چه به صورت سرانگشتی و چه به صورت دقیق ، فرمول ها و نرم افزارهایی وجود دارد که به کمک آنها می توان آن را محاسبه و تعیین کرد. ما در این متن آموزشی ابتدا نحوه محاسبه و تعیین ظرفیت چیلر تراکمی و جذبی برای کاربردهای صنعتی را با ۵ گام ساده آموزش می دهیم و سپس با روش های سرانگشتی و دقیق برای تعیین ظرفیت چیلرهای تهویه مطبوع آشنا می شویم.

۱ . تعیین ظرفیت برودتی چیلر برای کاربردهای صنعتی

برای محاسبه ظرفیت چیلر تراکمی و جذبی، اهمیتی ندارد که چیلر در چه نوع کاربری استفاده می شود. بلکه یک فرمول ساده برای تعیین ظرفیت برودتی چیلر و سایزینگ مناسب آن وجود دارد. قبل از شروع تعیین ظرفیت چیلر باید اطلاعات سه متغیر وجود داشته باشد.

۱ . دمای آب ورودی به چیلر

۲ . دمای آب مورد نیاز و خروجی از چیلر

۳ . شدت جریان آب

محاسبه ظرفیت چیلر

(البته همانطور که گفتیم این روش بیشتر برای کاربردهای صنعتی چیلر استفاده می شود ولی برای کاربردهای تهویه مطبوع هم می توان از آن بهره برد. به طوری که با داشتن دبی آب در گردش درون فن کویل ها و هواسازها نیز می توان با این روش ، ظرفیت مورد نیاز را محاسبه نمود.)

یک مثال برای محاسبه ظرفیت چیلر

برای مثال ما محاسبات ظرفیت چیلر مورد نیاز برای خنک کاری آب با شدت جریان ۴۰ گالن بر دقیقه (GPM – Gallon Per Minute) که باید از دمای ۷۰ درجه فارنهایت (۲۱٫۱ درجه سانتی گراد) به دمای ۵۸ درجه فارنهایت (۱۴٫۴ درجه سانتی گراد) برسد را انجام می دهیم. در اینجا تفاوتی ندارد که چیلر تراکمی باشد و یا جذبی بلکه فقط دمای آب ورودی و آب مورد نیاز و دبی آن مهم است که با ۵ گام ساده می توان ظرفیت آن را محاسبه کرد.

۱ . ۱ . انجام ۵ گام ساده برای تعیین ظرفیت چیلر بر اساس واحد انگلیسی

۱ . محاسبه اختلاف درجه حرارت

که در این مثال اختلاف درجه حرارت ۱۲ درجه فارنهایت است.

۲ . محاسبه ظرفیت برودتی چیلر بر حسب Btu/hr

برای محاسبه ظرفیت برودتی چیلر که بیانگر نرخ انتقال حرارت است از فرمول زیر استفاده می شود.

عدد ۱ ظرفیت گرمایی ویژه آب Cp بر حسب Btu/lb.F

عدد ۸٫۳۳ به عنوان چگالی آب p بر حسب پوند بر گالن lb/gallon

عدد ۶۰ برای تبدیل گالن بر دقیقه به گالن بر ساعت

عدد ۴۰ شدت جریان حجمی آب بر حسب gallon/min

عدد ۱۲ اختلاف دمای ورودی و خروجی dT بر حسب درجه فارنهایت

در این مثال مقدار بار برودتی چیلر Q برابر ۲۳۹۹۰۴ Btu/hr می شود.

۳ . محاسبه ظرفیت چیلر تراکمی یا جذبی بر حسب تن تبرید

با تقسیم مقدار عددی Btu/hr بر عدد ۱۲۰۰۰ ظرفیت برودتی چیلر بر حسب تن تبرید به دست می آید که در این مثال برابر ۱۹٫۹ تن تبرید می شود.

۴ . در نظر گرفتن اورسایز (Oversize) چیلر به مقدار ۲۰ درصد

با توجه به کاربری های مختلف ممکن است مقدار اورسایز کمتر یا بیشتر از ۲۰ درصد در نظر گرفته شود که در این مثال سایز چیلر مورد نیاز ۱۹٫۹×۱٫۲=۲۳٫۹ برابر ۲۳٫۹ می شود. (سایز اسمی)

۵ . سایز اسمی نزدیک به استاندارد

سایز اسمی چیلری که برای ساخت در نظر گرفته می شود به صورت رند ۲۵ تن تبرید است.

نکته بسیار مهم اینکه در گام سوم از این ۵ گام ساده ، ظرفیت واقعی چیلر مورد نیاز بدست آمد و در گام چهارم علت در نظر گرفتن اورسایز این بود که چیلرها در کارخانه با یک استاندارد خاص طراحی و تولید می شوند که به ظرفیت آنها در کارخانه و در آن شرایط خاص، ظرفیت اسمی گفته می شود. این اورسایز همان ظرفیت اسمی است. یعنی چیلری که در کارخانه و در آن شرایط استاندارد حدودا ۲۵ تن تبرید ظرفیت دارد، در عمل وقتی در شرایط محیطی محل نصب (با توجه به پارامترهای مختلف مثل دمای گرم محیط یا ارتفاع از سطح دریا و …) قرار می گیرد معمولا دچار افت ظرفیت می شود و به همین خاطر باید برای آن اورسایز تخمینی از جریان‌های ورودی و خروجی در نظر گرفته شود تا برای مثال این چیلر ۲۵ تن تبرید بتواند در عمل ۲۰ تن تبرید برودت ایجاد کند. اگر اورسایز در نظر گرفته نشود و ظرفیت اسمی برابر واقعی (برای مثال همان ۲۰ تن تبرید) در نظر گرفته شود، این چیلر در محل نصب حداکثر می تواند حدودا ۱۶ تن تبرید برودت ایجاد کند و سیستم دچار اختلال می شود. حال برای اینکه بدانید چه پارامترهایی بر آن اثر گذار است و چطور این مقدار اورسایز بدست می آید پیشنهاد می کنیم که مقاله ظرفیت اسمی و واقعی چیلر را مطالعه بفرمایید. برای مثال در شکل زیر چیلر ۴۸ تن تبرید را مشاهده می کنید که در شرایط استاندارد کارخانه ما ۴۸ تن تبرید برودت ایجاد می کند (اسمی) و در محل نصب و در شرایط عملی ۴۰ تن برودت (واقعی) ایجاد می کند. نکته بسیار مهم اینکه محاسبه ظرفیت چیلر باید به صورت واقعی انجام و سپس حتما برای آن اورسایز در نظر گرفته شود.

چیلر 48 تن تبرید

۱ . ۲ . تعیین ظرفیت چیلر بر اساس واحد متریک با ۵ گام ساده

ممکن است تعیین ظرفیت چیلر بر اساس واحد متریک صورت بگیرد که در این صورت باید اختلاف دما بر حسب درجه سانتی گراد (یا درجه کلوین) ، شدت جریان حجمی آب بر حسب متر مکعب بر ثانیه ، چگالی آب بر حسب kg/m3 و ظرفیت گرمایی ویژه آب بر حسب Kj/Kg.K بیان شود تا ظرفیت برودتی چیلر طبق فرمول زیر بر حسب کیلووات به دست آید. نکته اینکه در اینجام هم محاسبه و تعیین ظرفیت چیلر تراکمی و جذبی با همان ۵ گام ساده انجام شده و فقط واحدها بر حسب استاندارد متریک است.

برای تبدیل کیلووات به Btu/hr آن را در عدد ۳۴۱۲ ضرب می کنیم که در این مثال برابر ۷۰٫۵۷×۳۴۱۲=۲۳۹۹۰۰ می شود.

۴٫۱۸ ظرفیت گرمایی ویژه آب است.

عدد ۱۰۰۰ چگالی آب بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب است.

عدد ۴۰ شدت جریان حجمی آب و هر گالن بر دقیقه برابر ۰٫۰۰۰۰۶۳ متر مکعب بر ثانیه است.

۶٫۷ اختلاف درجه حرارت بر حسب درجه سانتی گراد (یا درجه کلوین) است.

نکته اینکه این روش محاسبه ظرفیت چیلر معمولا برای چیلرهای صنعتی (چیلرهایی که به عنوان دستگاه خنک کننده فرآیندها و دستگاه تخمینی از جریان‌های ورودی و خروجی های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند) کاربرد دارد و چنانچه بخواهیم ظرفیت چیلر را برای ساختمانی خاص محاسبه کنیم بایستی که از روش های دیگر بهره ببریم. برای مثال در مبدل حرارتی شکل زیر مشاهده می کنید که به چه شکل آب سرد چیلر برای خنک کاری اسید سولفوریک یک کارخانه مورد استفاده قرار می گیرد. البته در مواردی هم که دبی آب در گردش در فن کویل ها و هواسازهای ساختمانی را داشته باشیم هم می توان با این فرمول مقدار ظرفیت چیلر مورد نیاز را برآورد نمود.

چیلر صنعتی و مبدل حرارتی

محاسبات چیلر برای ساختمان (کاربردهای تهویه مطبوع)

فرمول بالا زمانی صدق می کند که ما چیلری در اختیار داشته باشیم و با اندازه گیری دمای آب ورود و خروج و دبی آن بتوانیم ظرفیت دستگاه را محاسبه کنیم ولی برای برآورد حدودی یا سرانگشتی و دقیق ظرفیت سرمایشی یک چیلر برای یک ساختمان با انواع کاربری ها نیاز به فرمول ها و روش های دیگری است که در ادامه آن را تشریح می کنیم. همانطور که توضیح دادیم محاسبه و تعیین ظرفیت چیلر تراکمی و جذبی با ۵ گام ساده در اکثر مواقع برای کاربردهای صنعتی یا مواقعی که چیلری را در اختیار داریم و قصد محاسبه ظرفیت آن را داریم استفاده می شود ولی برای کاربردهای تهویه مطبوع معمولا از یکی از ۲ روش زیر استفاده می شود.

۲ . ۱ . محاسبات سرانگشتی ظرفیت چیلر تراکمی و جذبی

گاهی برای برآورد اولیه و حدودی چیلر مورد نیاز برای یک ساختمان خاص و در یک منطقه آب و هوایی خاص به فرمول هایی نیاز داریم که به کمک آنها بتوانیم خیلی سریع این کار را انجام دهیم و از نظر قیمت و ویژگی های اولیه مورد نیاز برای انتخاب سیستم تهویه تصمیم بگیریم. برای محاسبه سرانگشتی و تخمین اولیه چیلر مورد نیاز کافی است که مساحت مفید ساختمان (مساحت مفید قسمت هایی که قرار است تهویه شود) را در ضریب شهر (مطابق جدول زیر) ضرب می کنیم تا ظرفیت سرمایشی چیلر بر حسب BTU/h (بی تی یو بر ساعت) بدست آید و در نهایت با تقسیم این عدد بر عدد ۱۲۰۰۰ ظرفیت بر حسب تن تبرید به دست می آید. نکته اینکه اهمیتی ندارد که چیلر از نوع تراکمی یا جذبی باشد و تنها محاسبه ظرفیت مهم است.

مساحت مفید (با کم کردن مساحت اشغال شده توسط دیوارها، حمام، سرویس بهداشتی و …) * ضریب شهر = ظرفیت سرمایشی مورد نیاز بر حسب BTU/h

برای تخمین ضریب شهر، ما انواع ساختمان ها را به ۳ دسته مسکونی، اداری و تجاری تقسیم بندی می کنیم. طبیعی است که مثلا در یک ساختمان اداری همواره افرادی حضور دارند و معمولا تعدادی کامپیوتر نیز در حال تولید حرارت است و یا برای مثال در یک ساختمان تجاری معمولا ارتفاع سقف نسبت به ساختمان مسکونی بیشتر بوده و رفت و آمد افراد نیز زیادتر است. در ضمن شرایط آب و هوایی شهرهای مختلف در کشورمان نسبت به یکدیگر بسیار متغیر بوده و دستگاه های سرمایشی توان های واقعی متفاوتی خواهند داشت.

بنابرین برای محاسبه سرانگشتی ظرفیت چیلر اول نوع کاربری آن را مشخص می کنیم و سپس شرایط آب و هوایی محل نصب را به صورت حدودی تعیین می کنیم و با استفاده از جدول زیر به صورت حدودی ضریب شهر مورد نظر را استخراج می کنیم و در فرمول بالا قرار می دهیم.

جدول ضرایب شهرهای ایران

آب و هوای معتدل مثل تهران و کرج

آب و هوای گرم مثل قم و یزد

و آب و هوای خیلی گرم مثل اهواز

برای مثال اگر مساحت مفید (بعد از کسر کردن پرتی ها، مساحت سرویس بهداشتی و …) ساختمانی مسکونی در شهر تهران ۶۰۰ متر مربع باشد و ضریب شهر تهران برای پروژه های مسکونی را ۴۰۰ در نظر بگیریم، ظرفیت چیلر مورد نیاز طبق فرمول زیر برابر ۲۴۰,۰۰۰ بی تی یو بر ساعت به دست می آید که با تقسیم آن بر عدد ۱۲۰۰۰ ظرفیت معادل ۲۰ تن تبرید خواهد بود.

نکته مهم اینکه همانطور که قبلا هم بیان کردیم این ظرفیتی که محاسبه شد همان ظرفیت واقعی است که ساختمان بدان نیاز دارد و با در نظر گرفتن چند درصد Oversize باید ظرفیت اسمی هم محاسبه گردد. پس از آنکه ظرفیت چیلر تراکمی یا جذبی مورد نیاز محاسبه و تعیین شد (چه با ۵ گام ساده ای که در ابتدا گفتیم یا با این روش سرانگشتی و …) باید با توجه به شرایط آب و هوایی و دیگر پارامترها (برای مثال نوع مبرد به کار رفته در چیلر) مقدار اسمی آن نیز تعیین گردد تا چیلر بر اساس آن ساخته شود.

۲ . ۲ . محاسبات دقیق برای محاسبه ظرفیت سرمایشی چیلر

همانطور که گفتیم با روش قبلی نمی توان به طور دقیق ظرفیت سرمایشی چیلر برای یک ساختمان را محاسبه کرد و برای محاسبه دقیق از نرم افزارهایی مثل نرم افزار Carrier HAP استفاده می شود که در آن پارامترهای مهم اثرگذار بر اتلافات حرارتی از جمله مساحت، دمای داخل، دمای خارج، تعداد افراد، میزان روشنایی، میزان حرارت تولیدی توسط دستگاه های ایجاد کننده حرارت، جنس جداره ها، سقف، کف و … را وارد کرده و ظرفیت مورد نیاز را به طور دقیق محاسبه می کنیم.

نرم افزار carrier hap برای محاسبه ظرفیت چیلر

توصیه ما این است که برای آشنایی با ساختار، اجزای تشکیل دهنده، طرز کار و مزایای چیلرهای تراکمی هوا خنک متن صفحه چیلر هوایی و چیلرهای تراکمی آب خنک متن صفحه چیلر آبی را مطالعه بفرمایید.

مطالعه بیشتر درباره نحوه انتخاب چیلر مناسب از روی کاتالوگ در صفحه ⇐ کاتالوگ چیلر

بله افزودن گلیکول (ماده ای برای جلوگیری از یخ زدن آب در مدار چیلر) ظرفیت چیلر را کاهش می دهد که به صورت سرانگشتی به این صورت محاسبه می شود که اگر ۱۰ درصد از محلول آب و گلیکول را ماده گلیکول تشکیل دهد، حدودا ۱ درصد از ظرفیت سرمایشی چیلر کاسته می شود.

خیر تفاوتی با یکدیگر ندارند. هر دو سیستم یک وظیفه بر عهده داشته و تنها مکانیزم کار آنها با یکدیگر متفاوت است و همانطور که در فرمول های ارائه شده مشاهده می کنید، محاسبه ظرفیت چیلر مورد نیاز مستقل از نوع آن است.

به این متن چند ستاره میدین؟ (ستاره سمت چپ بیشترین امتیاز رو داره. بدون نیاز به ثبت نام در سایت می تونید امتیاز بدید)

مجموع جریان ورودی بیت کوین به صرافی‌ها از 21 ژوئیه منفی بوده است

جریان ورودی بیت کوین در تمام صرافی ها از ژوئیه گذشته به طور خالص منفی بوده است، اما چهار صرافی اصلی برخلاف این روند با تقریباً مقدار یکسانی از خالص ورودی مثبت کار می کنند. از ژوئیه گذشته تا کنون 46 هزار بیت کوین (به ارزش حدود 1.8 میلیارد دلار به قیمت فعلی) از تمامی صرافی های ارز دیجیتال خارج شده است.

منفی شدن جریان ورودی بیت کوین به صرافی‌ها

بر اساس اطلاعات منتشر شده از خبرنامه شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Glassnode در 7 مارس، تنها بایننس، بیت‌ترکس، بیت‌فینکس و FTX ورودی مثبت خالص 207 هزار بیت کوین (BTC) داشته‌اند. در همین بازه زمانی، جریان خروجی خالص از سایر صرافی‌های ردیابی شده در مجموع به 253 هزار بیت کوین رسیده است.

FTX، Binance، Bittrex و Bitfinex از ژوئیه 2021 شاهد ورودی مثبت خالص بیت کوین بوده اند.

FTX و Huobi چشمگیرترین تغییر در دارایی های BTC خود از جولای گذشته را تجربه کرده‌اند. در حالی که FTX بیش از سه برابر میزان بیت کوین خود را به 103200 رسانده است، دارایی Huobi از بیش از 400 هزار بیت کوین در مارس 2020 به تنها 12300 بیت کوین یا حدود 6 درصد از آنچه در اختیار داشت کاهش یافته است.

اکثر صرافی‌ها از جولای 2021 شاهد جریان منفی خالص BTC بوده‌اند

مقایسه جریان ورودی و خروجی بیت کوین

خالص خروجی ها از سال گذشته، با وجود چند جهش عمده در ماه اوت و اخیراً در 11 ژانویه، ثابت بوده است. با این حال، Glassnode جریان نسبتاً کم فعلی را به «مقیاس عدم اطمینان بازار در حال حاضر» نسبت می‌دهد و پیشنهاد می‌کند که بازار معاملات کریپتو، به طور کلی، به منظور محافظت از ریسک، به معاملات مشتقات بیش از فروش نقدی روی آورده است.

جریان های ورودی ارز برای کمک به درک بهتر از اینکه آیا سرمایه گذاران آماده نقدینگی یا نگهداری کوین‌های خود هستند، اندازه‌گیری می شوند. خالص جریان ورودی فشار فروش ورودی را نشان می دهد در حالی که جریان خالص خروجی نشان دهنده Hodl بیشتر است.

بررسی سود و ضرر صاحبان بیت کوین

کوین‌هایی که در زنجیره باقی می‌مانند، قیمت واقعی 24100 دلار برای هر بیت‌کوین را حفظ می‌کنند، که نشان می‌دهد اکثر دارندگان از حاشیه سود 63 درصدی برخوردار هستند. قیمت واقعی میانگین قیمت تمام کوین‌ها در زمان جابجایی روی زنجیره است. قیمت واقعی در تضاد با قیمت ضمنی 39200 دلار است. قیمت ضمنی یک قیمت ارزش منصفانه تخمینی برای هر کوین است و در حال حاضر دقیقاً زیر نقطه سربه سر قرار دارد و طبق CoinGecko BTC در زمان نگارش این مقاله با قیمت 38346 دلار معامله می شود. در حال حاضر، دارندگان کوتاه‌مدت تا حدود 15 درصد در ضرر هستند زیرا طبق گفته گلس‌نود، میانگین قیمت سکه‌هایی که در 155 روز گذشته روی زنجیره حرکت کرده‌اند، 46400 دلار است.

علاوه بر حجم کم ورودی و خروجی، نسبت سود و زیان (PnL) فروشندگان است که از ابتدای سال 2021 به طور قابل توجهی افقی شده تخمینی از جریان‌های ورودی و خروجی است. Glassnode نشان می‌دهد که دارندگان طولانی‌مدت (LTH) از فروش خسته شده‌اند، حتی اگر ما هنوز شاهد یک رویداد بزرگ تسلیم LTH همانطور که در پایین‌ترین دوره‌های چرخه‌ای قبلی دیده شد، نیستیم. وی افزود:

این خبرنامه هشدار می دهد که هنوز خطر تسلیم نهایی و کامل STH و LTH که در انتهای چرخه های قبلی رخ داده است، وجود دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.