ساختار پول هوشمند در بازار


سایت Phantom FX

ساختار پول هوشمند در بازار

موضوعات پژوهشي حوزه بازار سرمايه و بازار پول -مصوب 99

خريد و فروش دين و کاربرد آن در معاملات بانکي

اجاره به شرط تمليک و کاربرد آن در معاملات معاصر (بانک‌ها، ليزينگ و . )

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي سپرده‌هاي بانکي در بانکداري اسلامي

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي تسهيلات بانکي در بانکداري اسلامي

بررسي فقهي ضمانت‌هاي بانکي در بانکداري اسلامي

ربا و جبران کاهش ارزش پول در ديون

بررسي فقهي معاملات شرکت‌هاي ليزينگ

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي استفاده از کارت‌هاي اعتباري در بانکداري بدن ربا

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي جريمه تأخير تأديه

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي معاملات شرکت‌هاي بيمه

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي معاملات سهام

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي خدمات بانکي در بانکداري اسلامي

بررسي فقهي و اقتصادي ابزارهاي مالي اسلامي (صکوک مرابحه، اجاره و . )

بررسي فقهي و اقتصادي ابزارهاي مشتقه ( فيوچر، آپشن و سواپ)

راهکار استفاده صحيح عقود مشارکتي در بانکداري بدون ربا ايران

بررسي فقهي و اقتصادي تبديل تسهيلات بانکي به اوراق بهادار در بانکداري بدون ربا ايران

بررسي فقهي و اقتصادي انتشار صکوک بانکي براي پروژه‌هاي خاص در بانکداري بدون ربا

عدالت اقتصادي از ديدگاه اسلام

جايگاه عدالت اقتصادي در بانکداري اسلامي

علل و عوامل توسعه‌نيافتگي بانک‌ها در کشورهاي اسلامي

توزيع منابع طبيعي از ديدگاه اسلام

توزيع بعد از توليد (سهم عوامل توليد) از ديدگاه اسلام

جايگاه دولت در اقتصاد اسلامي

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي ربا

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي حيله‌هاي ربا

طراحي الگوي مناسب بانکداري براي کشور .

بررسي فقهي و اقتصادي بازار از ديدگاه اسلام

اسباب و حدود مالکيت خصوصي از ديدگاه فقه اسلامي

مالکيت دولتي (قلمرو، اختيارات و مسؤوليت‌هاي دولت اسلامي)

مديريت ريسک نقدينگي در بانکداري اسلامي

کاربرد معاملات آتي (فيوچر ) در بازار پول و سرمايه اسلامي

کاربرد معاملات اختيار (آپشن ) در بازار پول و سرمايه اسلامي

کاربرد معاملات سواپ در بازار پول و سرمايه اسلامي

بررسي فقهي و اقتصادي اوراق مشارکت

بررسي فقهي و اقتصادي اوراق مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

بررسي تطبيقي بيمه‌هاي متعارف با ساختار پول هوشمند در بازار بيمه هاي تکافل

استقلال بانك مركزي

مديريت ريسك در بانك‌ها

ابزارهاي كنترل حجم پول در بانكداري بدون ربا

بررسي و تطبيق ابزارهاي مالي جديد با بانكداري اسلامي

بررسي عملكرد قانون بانكداري بدون ربا در ايران و بررسي لزوم بازنگري عقود اسلامي جاري

ارزيابي فقهي – اقتصادي ابزارهاي بانكي و روش‌هاي نويني كه در ديگر كشورهاي اسلامي در حال اجرا است

توسعه ابزارهاي نوين در ارائه خدمات بانكداري اسلامي

مفهوم بانكداري خصوصي در اقتصاد ايران و بررسي زمينه‌هاي رقابت بين‌بانكي

بررسی فناوریهای نوین در دگرگونی مدلهای کسبوکار فعلی و خلق مدلهای کسب وکاری جدید

بررسی راههای تقویت کنترل داخلی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی

کارکرد ابزارهای مالی جدید در توسعه بازار

بررسی و مطالعهی فروش استقراضی (Short Selling) و کارکرد آن در بورسهای توسعه یافته

بررسی و مطالعه در خصوص قرضدهی اوراق بهادار (Securities lending)

انواع گواهی سپرده و بررسی راهکارهای اجرایی و نیازمندیهای قانونی انتشار آنها

بررسی ابزار و روشهای پوشش ریسک در بازار سرمایه

بررسی ساختار، وظایف و کارکردهای شرکتهای تأمین سرمایه در بازار دست دوم و ارائه یک الگوی مناسب برای ایران

کارکردهای صندوقهای سرمایهگذاری در کالا، مستغلات در بازار سرمایه

نقش کارگزاران در توسعه بازار سرمایه ) جذب، حفظ و رضایت مشتریان، ارائه انواع خدمات (

بررسی راهکارهای توسعه صندوقهای سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تطبیقی فعالیتها و خدمات شرکتهای کارگزاری در کشورهای مختلف و راهکارهای توسعهی این فعالیت در ایران

نقش نهادهای مالی در توسعه بازار سهام با تأکید بر شرکتهای اوراق بهادار، کارگزاری ) Securities firm

کارکردهای نهاد سپردهگذاری اوراق بهادار و CCP

کنترل تضاد منافع در واسطه گریهای مالی

نهادهای خود تنظیمگر و ارتباط آنها با مقام ناظر ) بررسی تطبیقی الگوهای موجود (

تجربه کشورها در خصوصیسازی با استفاده از ساختار پول هوشمند در بازار مکانیزم بورس اوراق بهادار

بررسی آثار اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بر بازار سرمایه ایران ) بازار بورس اوراق بهادار (

ظرفیتسازی در بازار سرمایه برای جذب خصوصی سازی

بررسی آثار اجرای برنامه سهام عدالت بر بازار سرمایه

بررسی مقایسهای عملکرد شرکتهای دولتی قبل و بعد از واگذاری در بورس

سازوکارهای انتقال مدیریت شرکتهای مشمول واگذاری به بخش خصوصی

تدوین الگوی مناسب برای راه اندازی بورس بین المللی

مطالعه ارتقای جایگاه بینالمللی بورس اوراق بهادار و تعامل بیشتر با بورسهای منطقهای و جهانی

راهکارهای اجرایی پذیرش شرکتها در بورسهای خارجی و پذیرش شرکتهای خارجی در بورس تهران

یکپارچه سازی و ادغام در صنعت بورس اوراق بهادار

معاملات فرامرزی و اثرات آن برای بازار سرمایه ایران ) خروج سرمایه (

امکانسنجی و بررسی پیامدهای پذیرش نهادهای مالی خارجی در بازار سرمایه ایران

بررسی راهکارهای افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور

بررسی ساختار پول هوشمند در بازار راهکارهای توسعهی فرهنگ سهامداری

تأثیر فرهنگ و پنداشت عموم بر جذب سرمایه خارجی

بررسی الزامات قانونی و ارائه راهکارهای اجرایی راهبری شرکتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس

بررسی چارچوب قانونی، نظارتی و بازار سرمایه کشور و ارائه راهکارهایی برای حصول اهداف مورد نظر در اصل

هماهنگسازی قوانین و مقررات و نقش آن در توسعه بازار

تأثیر قوانین و مقررات بر کارکردهای بورسها

کاهش اطمینان در بازار در اثر تنوع و تناوب رویدادها و مقررات

مطالعه تطبیقی مقررات شرکتهای سرمایه گذاری

ضرورت بازنگری در قانون و مقررات شرکتهای سرمایه گذاری

بررسي علت معوقه شدن مطالبات سيستم بانكي

بررسی نقاط قوت و ضعف قانون بازار اوراق بهادار ایران در مقایسهی تطبیقی با کشورهای مختلف

بررسی قانون اصل 44 و آثار آن بر بازار سرمایه ی ایران

بررسی اثر ساختار مالکیتی (ownership structure) بر ارزش شرکتها

نقش سهامداران استراتژیک در حمایت از حقوق سهامداران اقلیت

تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بر بازده سهام آنها

آسیب شناسی شرکتهای حذف شده از تابلوی بورس ) از دیدگاه مدیریت و معاملات به اشخاص واسطه، صنعت نهایی،افشای اطلاعات، منع دستکاری و غیره . (

سیاستهای تقسیم سود و قیمت سهام در بورس تهران

استقلال هیئت مدیره در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

ارزیابی و مقایسه گزارشهای حسابرسی شرکتهای حذف شده از بورس

بهبود گزارشگری مالی شرکتی بورس

عوامل مؤثر بر سرعت انتشار گزارشهای مالی شرکتهای بورس

عوامل مؤثر بر خطای پیشبینی سود شرکتهای بورس

وسعت معاملات با اشخاص وابسته در شرکتهای بورس و میزان شفافیت اطلاعات آن

محتوای اطلاعات گزارشهای میاندورهای حسابرسی نشده

الگوی کسبوکار و ترکیب درآمد بورسهای اوراق بهادار

گزارشگری کنترل داخلی ناشران اوراق بهادار بورس : الزامات و نیازمندیها

آسیب شناسی بازار سرمایه ) بازار اوراق بهادار ( ایران

بررسی مشکلات تالارهای مناطق و ارائه راهکارهای مناسب برای حل آن

تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بورس اوراق بهادار

بررسی الزامات و آثار آزادسازی ورود و خروج سرمایه خارجی بر بازار سرمایه ایران

بررسی تأثیر متغیرهای سیاسی بر نوسانپذیری شاخص قیمت بورس اوراق

مطالعه نحوه گسترش اطلاعرسانی در بازار سرمایه و نقش آن در شفاف سازی بازار

بررسی اثر نرخ تورم بر بازار سهام

سیاستهای پولی و اثرات آن بر بازار سهام ایران

بررسی تطبیقی میزان سهام شناور و دامنه نوسان قیمت در بورسهای مختلف و ارائهی راهحلهای مناسب در این زمینه

بررسی مقایسهای ابعاد ساختار پول هوشمند در بازار مختلف بورس ) حجم معاملات، ارزش بازار، سهام شناور، تعداد صنایع، تعداد سهامداران ( و شناسایی محرکهای اصلی توسعه بازار

بررسی اثرات ناشی از تشکیل صفهای عرضه و تقاضا در بورس اوراق بهادار تهران و راهکارهای حذف آن

بررسی میزان کارایی بازار سهام و ارائه راهکارهای ساختار پول هوشمند در بازار مناسب برای بهبود آن

بررسی تطبیقی بازار سرمایه و سایر فرصتهای سرمایهگذاری جایگزین

بازار سهام، آزمون کارایی و اثرات نوسانی

جهانی شدن و بازار سرمایه ایران ) تهدیدها، فرصتها (

فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر بازار سرمایه

سازوكارهاي ارتقاي كيفيت اعتباري اوراق بهادار اسلامي

سرمایهگذاری خارجی در بازار اوراق بهادار و تأثیر آن بر توسعه بازار

شرکتی شدن بورس و تأثیرات آن بر عملکرد بازار

گسترش جغرافیایی بازار اوراق بهادار ) فرصتها و چالشها (

بررسی راهکارهای روشهای مختلف عرضهی عمومی اولیهی (IPO) و ارائه ی روش مناسب برای بازار سرمایه ی ایران

بررسی و مطالعه الگوهای رفتاری سرمایهگذاران در بازار سرمایهی ایران

اثرات بازار سازی سهام بر روی درجه نقدشوندگی و ثبات قیمت آنها ) عوامل مؤثر بر نقدشوندگی وکاهش Spread در بازار سهام (

راه تشخيص و شناسايي امواج الیوت

رالف نلسون الیوت از اولین افرادی بود که متوجه نظم در امواج قیمت بازار سهام شد . نظریات الیوت بسیار متاثر از چارلز داو است و تشابهات زیادی با نظریات داو دارد و تفاوت اساسی در نظریه وی با داو در تحلیل نمودارهای قیمت با استفاده از شمارش موج ها است . او اینگونه استنباط کرد که حرکات قیمت سهام در بازار سرمایه و یا به عبارت دیگر بازارهای سهام آشفته و بدون نظم حرکت نمی کنند بلکه آن ها بصورت موج های تکراری و پشت سر هم حرکت می کنند . او ادعا کرد همواره جزر و مد حالات روانی مردم در قالب الگوهای تکراری و پشت سرهم نمایان می گردد . وی در طول عمر خود به کشف و تعیین قوانینی برای شناسایی نظم موجود در امواج پرداخت . در ادامه به بیان چند نکته مهم در ارتباط با شمارش امواج می پردازیم :

1- اگر در تايم پايين كار می كنيد شناسايي ساختار ها و امواج اليوت به مراتب سخت تر از تايم هاي بالا هستند . به همين دليل همانطور كه اساتيد فن موج شماری در دنيا همه يكصدا تريد را بر روي تايم هاي بالا دعوت مي كنند این نکته را به خاطر داشته باشید. البته اين به اين معني نيست كه در تايم هاي پايين ساختارهاي اليوتي به درستي شكل نمي گيرند .چون اگر حتي به تايم يك دقيقه هم برويم اين ساختارها قابل شناسايي هستند . اما براي يك مبتدي و در چندين سال اول تريد اكيدا توصيه به استفاده از تايم فريم هاي بالا مي شود.

2- در روش ماينر به دليل تحليل همه جانبه بازار كه شامل 4 بعد ساختار، قيمت ، زمان و روند جاري است معمولا انتهاي امواج با درصد بالايي از احتمال به راحتي قابل شناسايي هست. البته هميشه بايد دنبال جفت ارزهايي باشيم كه در بررسي شما رفتار تكنيكالي را داشته باشند چرا كه بازار ديناميك است . نه كار كردن با امواج اليوت سخت است و نه شناسايي انتهای امواج. اين ما هستيم كه روش های ساده را پيچيده می کنیم و نهايتا جز سردر گمي و از دست دادن موقعيت ها چيزي نصيبمان نمي شود.

مطلب آموزشی حاضر با عنوان ، راه تشخيص و شناسايي موج ها ، در فرمت فایل pdf و در 18 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

الگوی وایکوف چیست؟

2 6

باید بدانیم الگوها یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می روند. این الگوها قادرند در تشخص و شناسایی روند قیمت و حرکت آن به تریدر کمک کنند. الگوی وایکوف هم مانند دیگر الگوها مثل الگوی الیوت و الگوی پین بار و غیره، کمک کننده تریدر در تحلیل بازار ارز دیجیتال می‌باشد. تیم توکن باز در این مقاله قصد دارد به بررسی الگوی وایکوف بپردازد. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

الگوی وایکوف چیست؟

در تعریف این الگو می‌توانیم این‌گونه بگوییم که این الگو در 92 سال پیش یعنی 1930 توسط Richard Wyckoff ابداع شد، که در راستای آن یک سری اصول و استراتژی‌ها برای تریدها و سرمایه گذاران طراحی و تعریف کرد.

این الگو را می‌توان یکی از راه کارهای مهم تحلیل تکنیکال برشمرد که به تریدرها کمک خواهد کرد در بازارهای رمز ارز و بازارهای مالی تصمیمات مطلوبی بگیرند.
در واقع الگوی وایکوف پروسه‌ای می‌باشد که از آن جهت تمرکز بر مرحله انباشت یک نمودار قیمت بهره وری می‌شود. ضمن آنکه تریدرها با فهم الگوهای عرضه و تقاضا قادرند به شاخص بازار دست پیدا کرده و آن را تحلیل کنند و به نتیجه مطلوب خود برسند.

ریچارد وایکوف برای توسعه و بهبود این الگو زمان بسزایی را صرف کرد و کوشش‌ها و فعالیت‌های وی تأثیر بسزایی بر تحلیل تکنیکال مدرن گذاشت. وی از این روش در بازار سهام بهره جست. اما به مرور این روش در دیگر بازارهای مورد بهره ساختار پول هوشمند در بازار وری قرار گرفت.

tokenbaz

wyckoff

الگوی وایکوف و درصد قابل اطمینان آن

این الگو برای تریدرهایی که به دنبال اخذ سود از قسمت اصلی یک روند هستند تأثیر بسزایی دارد.

اما باید بدانیم این روش قاعدتاً همیشه مؤثر واقع نمی شود. باید دانست به طور کلی تریدرها اغلب روی نقطهٔ حمایتی خرید کرده و روی نقطهٔ مقاومتی به فروش می‌رسانند. باید بدانیم اگر یک تریدر آگاهی و مهارت لازم را از مرحله انباشت و بالا رفتن قیمت داشته باشد، انجام معاملات برای وی به سهولت و درصد موفقیت بیشتر خواهد بود.

مقصود از تحلیل تکنیکال این می‌باشد که قیمت احتمالی یک رمز ارز یا سهام را در آینده بر مبنای احتمالات بتوانیم پیش بینی کنیم. الگوی وایکوف قادر است به تریدرها کمک کند احتمال تحلیل هدف‌های قیمتی و جهت‌های محتمل را بالا ببرد. باید بدانیم که روش وایکوف نیز همانند سایر ابزارهای معاملاتی محدودیت‌های مختص به خود را در بر دارد. ضمن آنکه باید یادآور شویم در معاملات مالی هیچ ابزاری قادر نخواهد بود تا اطمینان و تضمین کنندهٔ سود 100% به کاربران باشد.

لازم است به این موضوع دقت کنید که بازار همواره در نوسان است و هیچ ضمانتی وجود ندارد که قدم به قدم با الگوی وایکوف هم مسیر شود. باید بر این امر واقف آیید که حتی اگر همهٔ مراحل وایکوف ساختار پول هوشمند در بازار را بر روی یک قیمت پیاده سازی کنید، باز هم قادر نخواهید بود که اطمینان حاصل کنید که به سود خواهید رسید. بدین جهت میزان اطمینان کاربر به الگوی وایکوف بسته به نحوه تمرین و پیگیری همهٔ قوانین آن ضمن بهره وری از یک سیستم مدیریت سرمایه ی قدرتمند دارد.

قانون سه‌گانه‌ی الگوی وایکوف

روش شناسی بر پایهٔ الگو وایکوف بر سه اصل استوار است که وجود این اصل‌ها در بسیاری از تحلیل‌های بازار رایج و قابلیت کاربردی دارد.

باید بدانیم که این قوانین دربرگیرندهٔ، مشخص یا معین نمودن شرایط فعلی بازار، توانایی بالقوهٔ حرکتی بازار و رمز ارز، انتخاب نمودن مطلوب‌ترین موقعیت‌های شورت و لانگ، شناسایی آمادگی وضعیت یک رمز ارز یا دارایی، به صرف خارج شدن از وضعیت رنج و دستیابی به قیمت و هدف مدنظر است.

این قوانین قابلیت بهره وری در تمامی چارت‌ها و بازارها را دارند.

قانون اول: عرضه و تقاضا

باید بر این امر واقف آییم که قانون عرضه و تقاضا در صدر کانون توجه سرمایه گذاری در الگوی وایکوف می‌باشد. با بالارفتن تقاضا نسبت به عرضه و پیشی گرفتن آن موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. علت این امر آن است که میزان خریداران از فروشندگان بیشتر خواهد بود اما در شرایط عکس این موضوع یعنی فروش بیش از خرید باشد عرضه نیز از تقاضا پیشی گرفته و قیمت دچار کاهش می‌شود.

بیشتر سرمایه گذارانی که پیروی الگوی وایکوف هستند برای آنکه بتوانند دید مطلوب‌تری از رابطهٔ بین عرضه و تقاضا داشته باشند، دست به مقایسه روند حرکت قیمت و حجم معاملات می‌زنند که این رویکرد دید کلی در مورد حرکت‌های بعدی بازار به سرمایه گذاران عرضه می‌کند.

قانون دوم: علت و معلول

این قانون به کاربر می‌گوید که تمایزها و یا تفاوت‌های بین دو مقولهٔ عرضه و تقاضا امری تصادفی نیست. بلکه این امر پس از آماده شدن در طی ادوار گوناگون و در نتیجهٔ یک اتفاق به خصوص رخ می‌دهد.

از منظر وایکوف یک دوره انباشت و ماندگاری (علت) در آخر به روند افزایشی (معلول) ختم خواهد شد. در روبه‌رو نیز دوره پخش و یا توزیع (علت) روند نزولی یا افت (معلول) را به دنبال خواهد داشت.

وایکوف برای تخمین توانایی بالقوهٔ معلول‌های یک علت، راهکاری منحصربه‌فرد را خلق و به اختیار گرفت. به نوعی می‌توان گفت، وی راهکارهایی ساخت که قادر بودند اهداف معامله را بر مبنای دوره‌های انباشت و توزیع مشخص کنند.

قانون سوم: تلاش و نتیجه

قانون انتهایی وایکوف اذعان می‌دارد که تغییرات قیمتی، حاصل یک تلاش می‌باشد که با حجم معامله نمایش داده می‌شود. در صورتی که حرکت قیمت شبیه با حجم معاملاتی باشد، روند شانس مطلوبی برای تداوم خود دارد، اما اگر واگرایی بین قیمت و حجم قابل ملاحظه باشد، محتملاً روند بازار ایست کرده و یا آنکه مسیر خود را عوض خواهد کرد.

tokenbaz

wyckoff

رویکردهای وایکوف نسبت به بازار

رویکردهای وایکوف به ارائه ۵ اصل کلی نسبت به بازار می‌پردازد. این اصول به شرح زیر است:

تأثیر روند فعلی بازار بر آتی آن

با تعیین روند فعلی بازار قادر خواهیم به روند آتی آن پی ببریم. در مورد بازار ارزهای دیجیتال، اگر قادر به شناسایی موقعیت بازار فعلی باشیم، قادریم که بدانیم بازار به چه سمت و سویی در حرکت خواهد بود.

انتخاب رمز ارز همسو با روند

یک معامله گر با مهارت بالا و حرفه‌ای باید تمام سعی خود را بر آن دارد که سهام یا رمز ارز خود را همانند و هم مسیر با روند بازار انتخاب کند. به گونه‌ای که اگر روند بازار افزایشی بود رمز ارزهایی را انتخاب کند که همسو با بازار رشد کرده و افت کمتری را تجربه کرده باشند. عکس این موضوع نیز صدق خواهد کرد. به‌طوری‌که در روند نزولی ارزهایی صرف معامله انتخاب می‌شوند که عملکرد و کارایی ضعیفی داشته و همسو با روند دچار افت قیمت شده‌اند.

انتخاب دلیل برای رمز ارز متناسب با هدف

در این اصل می‌توان این‌گونه عنوان کرد که الگوی وایکوف به نمودارهای «P&F» وابسته است. لازم است بدانیم این اصل نشات گرفته از قانون علت و معلول است. باید این‌گونه بگویم که در بازار رمز ارزها، نمودار افقی نمایانگر (علت) و حرکات همسو با روند نمایانگر (معلول) می‌باشند.

انتخاب رمز ارز در شرف حرکت

یک سرمایه گذار قادر است با بهره وری از ابزارهای متعدد به شناسایی رمز ارزهای در شرف حرکت دست پیدا کند و با پیش بینی حرکت‌ها پوزیشن خرید یا فروش را باز کند.

برای شناسایی روند حرکت رمز ارزها می‌توان از تست‌های 9 گانه بهره جست.

این بدان معنی است که اگر 9 تست شناسایی روند در مورد یک ارز دیجیتال به حرکت افزایشی و روند صعودی آن اشاره داشت، خریداری کنید. همین امر معکوس هم پابرجاست.

تخصیص وقت برای ارزیابی شاخص‌ها

بیش از سه چهار رفتارهای بازار از یک الگوی تکرار شونده بهر جویی می‌کنند. وجود همین امر قادر است علت کافی برای موفقیت تریدرها باشد. به طوری که تریدر قادر است، رفتارهای شاخص پیشین اندوخته‌ها را پیروی کرده و برای آینده حرکت خود از آن‌ها تبعیت بجوید. باید بدانیم تاریخ همیشه در بازارها از خود ردپا به جا گذاشته و تکرار می‌شود. پس همچنین اصلی قادر است برای تریدرها سودآور تلقی شود.

معرفی سایت Phantom FX | پرداخت در سایت Phantom | آموزش کامل ترید کردن

اگر در معامله و تجارت تازه کار هستید و می خواهید تازه شروع کنید و قصد دارید در یک سال آینده حرفه ای شوید یا اگر یک تریدر حرفه ای هستید اما میخواهید حاشیه سود خود را بالاتر ببرید تا آخر این مقاله با ما همراه باشید. در این مقاله به بررسی سایت Phantom FX می پردازیم.

معرفی سایت Phantom FX

سایت Phantom FX

سایت Phantom FX

Phantom روش ها و مهارت های معاملاتی را به شما یاد میدهد تا در بازارهایی مانند فارکس بتوانید درآمد کسب کنید. هدف اصلی Phantom این است که در عرض 12 ماه شما را به سمت اعتماد، ثبات و سودآوری هدایت کند. سبک معاملاتی Phantom مبتنی بر عملکرد قیمت و ساختار بازار با رویکرد عرضه و تقاضا “پول هوشمند” است و بنابراین نیازی به هیچ شاخصی نیست.

پول هوشمند (Smart Money) به سرمایه‌ای گفته می‌شود که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبره‌های بازار و سایر متخصصان مالی اداره می‌شود.

خرید از وب سایت 3DOcean

3DOcean یکی دیگر از سایت های زیر مجموعه Envato Market است. 3DOcean وب سایتی است جهت فروش بهترین فایل ها برای ساخت گرافیک بازی های بیشتر بخوانید

سایت skillcrush

شاید تا الان برای بسیاری از ما اتفاق افتاده باشید که تصمیم گرفته باشیم تجارتی را آغاز کنیم. در ابتدا بیشتر بخوانید

ویژگی های Phantom فارکس

Phantom FX دارای اعضایی از سراسر جهان (100+ کشور) است که شامل اروپا، استرالیا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، آسیا، آفریقا و غیره می باشد. مهم نیست که در حال حاضر کجا زندگی می کنید، به راحتی می توانید به Phantom FX بپیوندید و راه و روش معاملات را یاد بگیرید.

این شرکت اعتقاد دارد که اگر می‌خواهید در بلندمدت به یک تریدر سودآور FX تبدیل شوید، نباید به دنبال کپی کردن معاملات سایر معامله‌گران از طریق سیگنال باشید. در عوض باید باید مهارت های معامله را یاد بگیرید و مستقل عمل کنید. البته Phantom ایده‌هایی برای معامله های روزانه به شما ارائه می‌دهد. این شرکت آموزشی به شما کمک کند تا در حین یادگیری و ارزیابی ایده‌های تجاری خود، استراتژی هایی را به کار ببرید.

سایت Phantom FX

سایت Phantom FX

Phantom به هیچ بروکری یا کارگزاری وابسته نیست، با این حال بسیاری از دانشجویان این کمپانی از بازارهایی مانند Tio Markets، IC Markets، FXCM و Oanda استفاده می‌کنند.

مزایای شرکت در دوره های Phantom

  • دوره و روش معاملاتی فانتوم
  • ارسال هفتگی آموزش های جدید آنالیز بازار و ارزهای برتر
  • جلسات هفتگی با Zoom با مربیان (شامل جلسات پرسش و پاسخ)
  • پشتیبانی و راهنمایی 24 ساعته و 7 روز هفته از سوی تیم مربیان
  • دسترسی به انجمن دیسکورد با به بیش از 2000 عضو
  • بحث و گفتگو در مورد تجزیه و تحلیل و به اشتراک گذاری ایده های تجاری در کانال های چت اختصاصی
  • ایده های معاملاتی برای کسب درآمد

برای شروع معامله به چه میزان سرمایه نیاز است؟

برای شروع نیازی به سرمایه نیست. برای یادگیری بیشتر می توانید از حساب های معاملاتی آزمایشی استفاده کنید.

روش های پرداخت در Phantom

Phantom در حال حاضر Visa Debit، Mastercard، American Express یا PayPal را می پذیرید. شما می توانید نوع پرداخت خود را هنگام تسویه حساب انتخاب کنید. شما همچنین می توانید با بیت کوین پرداخت کنید اما فقط در یک دوره 3، 6 یا 12 ماهه. اگر سؤالی در رابطه با پرداخت دارید، میتوانید از طریق ایمیل به آدرس [email protected] برای فانتوم ارسال کنید.

نحوه کار Phantom

پس از پرداخت، به داشبورد اعضای جدید فانتوم هدایت می شوید که در آن همه محتوای آموزشی قرار دارد. در صفحه اصلی نیز دعوتنامه Discord انجمن برای شما وجود دارد. برای استفاده حداکثری ساختار پول هوشمند در بازار از Phantom، از استراتژی های آموزش داده شده استفاده کنید. هر زمان که سوالی داشتید، میتوانید در داخل انجمن به Phantom پیام دهید و تیم فانتوم در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.

اسمارت مانی چیست؟ مفاهیم و استراتژی های کلیدی

پول هوشمند فارکس

همانطور ساختار پول هوشمند در بازار که بدون شک از قبل می دانید، به طور کلی بیش از ۹۰ درصد از معامله گران فارکس ضرر می کنند و در نهایت بازار را ترک می کنند. این بدان معنی است که فقط ۱۰٪ از معامله گران فارکس سودآور هستند و از ۹۰٪ بازنده پول می گیرند. در چنین محیطی، به سختی می توان به موفقیت دست یافت، اما با درک آنچه که پول هوشمند (اسمارت مانی) انجام می دهد، می توانید به سمت موفقیت حرکت کنید.

اسمارت مانی در معاملات فارکس به یک عبارت شایع تبدیل شده است. همه در مورد این صحبت می کنند: “من با اسمارت مانی معامله می کنم”، من “موسسه ای” معامله می کنم. در این پست درباره چیستی پول هوشمند، نحوه عملکرد آنها و اینکه چگونه می توانید از دانستن بیشتر در مورد اسمارت مانی سود ببرید، بیشتر خواهید آموخت. همچنین با واقعیت این مفهوم بیشتر آشنا می شوید.

اسمارت مانی چیست؟

اسمارت مانی اصطلاحی است که اغلب برای توصیف بازار بین بانکی در بازار فارکس استفاده می شود. اینها بانک های بزرگ هستند، اینجا جایی است که پول های کلان معامله می شود. پول هوشمند روشی را توصیف می کند که این بازیگران بزرگ در یک بازار عمل می کنند.

معمولاً با زیگران بزرگ‌تر مانند بانک‌ها یا پول های سازمانی، می‌توانند ساختار پول هوشمند در بازار از اندازه بزرگ و پول های عظیم خود برای تأثیرگذاری بر بازار استفاده کنند.

این بدان معنا نیست که بازارهای فارکس فاسد هستند فقط این است که بازیگران بازار با درک روانشناسی بازار و موقعیت های بزرگی که می تواند بازار را به حرکت درآورد، در نقاط کلیدی وارد شده و توسط اسمارت مانی به سودهای شگفت انگیز خود دست می یابند. بانک ها همواره برای سود آماده اند و اغلب تریدرهای خردی را که آنقدر دیوانه اند که سعی می کنند ساختار پول هوشمند در بازار برخلاف روندها معامله کنند به دام می اندازند.

در واقع چه کسی پشت اسمارت مانی است؟

وقتی صحبت از اسمارت مانی می شود، ما در مورد بانک های مرکزی، صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران نهادی، بازارسازان (مارکت میکرها) و موارد مشابه صحبت می کنیم. همه این ها را به عنوان بازار بین بانکی می شناسیم.

اینجاست که پول هوشمند می‌تواند نفوذ خود را بر بازارهای فارکس اعمال کند و با پیش بردن قیمت به سمت استخرهای نقدینگی (مانند نقاط تجمع استاپ لاس های تریدرها) موقعیت‌های ورود عظیم و مورد نیاز خود را جذب کند.

چگونه در جهت اسمارت مانی معامله کنیم؟

مطمئناً برای تریدرهای کوچکتر نیز امکان کسب درآمد در بازار فارکس وجود دارد، بازاری که عمدتاً توسط معاملات اسمارت مانی هدایت می شود.

فقط باید بدانید که چگونه از حرکات بازار و موقعیت هایی که موسسات برای خود تعیین کرده اند استفاده کنید، سپس تفکر و معاملات خود را در کنار پول هوشمند قرار دهید نه در مقابله با آن.

باید بدانید که هیچ معامله پنهانی انجام نمی شود و این اطلاعات (معاملات اسمارت مانی) در واقع به راحتی برای دیدن همه در دسترس است.

مفاهیم اسمارت مانی

برخی از مفاهیم کلی وجود دارد که یک معامله گر می تواند از آن برای شناسایی اهداف اسمارت مانی استفاده کند. با شناسایی اهداف، می‌توانید به مسیر پیش‌بینی‌شده‌ای بپیوندید که «پول هوشمند» در آن قرار گرفته است. با ایجاد یک استراتژی حول این موضوع، به اصطلاح «معامله‌کننده اسمارت مانی» می شوید.

مفاهیمی مانند اردر بلاک(Order block)، شکست ساختار(BOS=Break Of Structures) و POI ها به شناسایی کارهایی که پول هوشمند انجام می دهد کمک می کنند. این اصطلاحات معمولاً اصطلاحات کاربردی هستند و به مفاهیم رایج تری مانند عرضه و تقاضا اشاره دارند. زیاد به این اسامی پیچیده توجه نکنید، مفهوم آنها بسیار ساده است.

مهمترین چیزهایی که باید در مورد نحوه عملکرد اسمارت مانی بدانید، نقدینگی و ایجاد موقعیت است. نقدینگی به معنای توانایی یک بازار برای معامله است. به طور کلی، شما می خواهید در یک بازار با نقدینگی بالا مانند بازار فارکس معامله کنید. اما چرا نقدینگی مهم است؟

به طور خلاصه بازیگران بازار برای پر کردن سفارشات عظیم خود نیاز به ایجاد مناطق نقدینگی و سپس کشاندن قیمت به این نواحی و پر کردن آن دارند. توانایی شما برای تشخیص نواحی نقدینگی می تواند تا حد زیادی از معاملات زیانده شما جلوگیری کند. حالا دیگر شما جزیی از نقدینگی نیستید و در دام بازیگران بازار نمی افتید.

چگونه فرصت ها را شناسایی کنیم؟

بنابراین اکنون می‌دانید که اسمارت مانی چگونه کار می‌کند و چرا به روشی خاص عمل می‌کند، وقت آن رسیده است که به شما یاد دهیم چگونه فرصت‌ها را شناسایی کنید. بهترین راه برای انجام این کار، مشخص کردن سطوح گفته شده در بالا است، مانند:

با مشخص کردن این حوزه‌های مهم نقدینگی و سپس تجزیه و تحلیل آنچه که پس از شروع نقدینگی در این مناطق اتفاق می‌افتد، می‌توانید درک بهتری از نحوه عملکرد اسمارت مانی به دست آورید. سپس می توانید قوانینی را برای توسعه یک استراتژی کامل اسمارت مانی ایجاد کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.