بازارهای پولی مالی بین المللی


بازارهای پولی مالی بین المللی

امروز اختلاف درآمد سرانه کشورها بسیار زیاد و از چهل هزار دلار تا هزار دلار است. این امر نشان می‌دهد که توسعه ناموزون، فقر و بی‌عدالتی روی دیگر سکه توسعه و توسعه‌یافتگی در اقتصاد جهانی است. شکاف اقتصادی بین کشورهای ثروتمند و فقیر در حال افزایش است. ساختارهای غیرقابل انعطاف حاکم بر اقتصاد جهانی به گونه یی طراحی شده است که خوش بین ترین نظریه پردازان تئوری های توسعه اقتصادی بر این باورند که شکاف اقتصادی موجود به این زودی از بین نخواهد رفت. گرچه افزایش سریع رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۶، زمینه لازم را برای دستیابی به اهداف هزاره توسعه اقتصادی فراهم کرد، ولی به نظر می رسد برنامه های جهانی برای ریشه کنی فقر چندان کارایی نداشته است. از طرفی به زعم صاحبنظران این رشته، ریشه بحران مالی فراگیر و بی نظیر اخیر، در ذات نظام سرمایه‌داری است. دوره‌های رونق و رکود در اقتصاد جهانی و در طول حیات نظام سرمایه داری مشاهده شده و مدلهائی هم برای تکرار آن تبیین گردیده است. همواره نوآوری ها، بازارسازی ها و یکپارچه سازی ها در این چرخه، باعث رونق و مقاومت های اجتماعی مانند انقلابات رهایی‌بخش، موج جنبش‌های مردمی، جنبش دانشجویی، نظریه های جدید اصلاحات فرامدرنیستی و حوادثی نظیر حادثه 11 سپتامبر و. نقش رکودی در این چرخه داشته اند.گروهی از صاحبنظران معتقدند نهادهای بین‌المللی مالی اقتصادی در وظایف خود که از بین بردن فقر و توسعه عدالت و همچنین اعلام هشدارهای کافی برای وقوع بحران مالی و مقابله با آن بود، موفق نبوده‌اند. بانک جهانی به عنوان بازارهای پولی مالی بین المللی یکی از مهمترین سازمان های بین المللی می بایست اهداف مهم خود در راستای توسعه جامع و پایدار و کاهش فقر را در کشورهای عضو را دنبال می کرد لیکن شاهد کاهش وام های پرداختی و روند منفی وام های بانک به کشورهای در حال توسعه هستیم. همچنین از سوی دیگر، قدرت های بزرگ مالی، مدیریتی و اقتصادی جهان با استفاده از ابزار رسانه، سیستم مالی کشورهای زیادی را منزوی کرده و طی ۵۰ سال اخیر تحریم های اقتصادی و تجاری را ضد ۵۵ کشور مستقل اعمال کرده اند، بطوریکه امروزه اعتماد به سیستم مالی و تجاری جهانی به حداقل رسیده است. اما بحث های مربوط به نقش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در اقتصاد جهان و تاثیرات مثبت ومنفی آن تا آن اندازه گسترش یافته است که خود می تواند به عنوان موضوعی مستقل در ادبیات اقتصادی تلقی شود. در این مقاله ضمن اشاره به دلایل تشکیل این سازمان ها، انگیزه های توسعه ای بنیانگذاران، ساختار و سازوکارهای حاکم بر این سازمان ها، روسا و جهت دهندگان این نهاد ها از بدو تشکیل تا زمان حال، به نتایج و تاثیرات مفید یا مخرب توصیه های این نهادها در کشورهای مختلف اشاره می شود. در این خصوص به برخی از سیاست های تعدیل کلان اقتصادی، توصیه شده از جانب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مانند: برقراری تجارت آزاد، از میان برداشت تعرفه‌ها و محدودیت‌های واردات، باز گذاشتن درهای اقتصاد و رفع محدودیتهای دولتی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خصوصی سازی مؤسسات دولتی به اختصار پرداخته شده است.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

فیل سرائی مهدی، میرغمگین صدیقه. نقش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در رشد و توسعه اقتصادی کشورها. مجله اقتصادي (دوماهنامه بررسي مسائل و سياستهاي اقتصادي) 1395; 16 (1 و 2)

بررسی میزان تاثیر پذیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی از توسعه بازار پولی و مالی در اقتصاد ایران

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که می تواند با توجه به ویژگی هایش، بر رشد و توسعه اقتصادی تاثیر مثبت بگذارد. شناخت عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند در سیاستگذاری کشورهایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند، مفید واقع شود. در این مقاله در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با استفاده از روش بازگشتی با وقفه های توزیعی به بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی (پولی و سرمایه) بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره 1350 تا 1393 در اقتصاد ایران می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که اولاً ارتباط بلندمدت تعادلی بین رشد بازارهای مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. ثانیاً در کوتاه مدت توسعه بازارهای مالی دارای تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است این تاثیر در بلندمدت برای بازارهای پولی تایید می شود، ولی در خصوص بازار سرمایه مورد تایید قرار نمی گیرد.ثالثاً نرخ ارز حقیقی، توسعه بازار های پول و سرمایه دارای تاثیر مثبت و موجودی سرمایه، نرخ تعرفهو شاخص اسمی دستمزد دارای تاثیر منفی بر سرمایه گذاری خارجی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of financial and money market developments on foreign direct investment in Iran

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Zomorodian 1
  • Farhad Hanifi 2
  • Babak Mahboubi 3

1 Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)

Foreign direct investment is one of the most important economic variables that due to its features can have a positive impact on economic growth. It will be useful Identifying the factors effecting foreign investment in countries that have failed in good use of FDI. In this paper, we investigate the effects of financial markets (money and capital markets) on foreign direct investment in Iran’s Economy during the period 1350 to 1393 ; using the form of an econometric model and a Auto Regressive Distributed Lag method. The results show that firstly long-term balance for foreign direct investment is established. Second, In the short-term development of financial markets has a direct positive impact on foreign investment; This impression is confirmed in long term بازارهای پولی مالی بین المللی money markets, but the market will not be approved. Third, the real exchange rate and the development of money and capital market has a positive impact and Conversely, capital stock, tariffrates and the nominal wage index has a negative impact on foreign investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign direct investment
  • Financial Market
  • real exchange rate
  • ARDL
  • tariff rates

مراجع

* بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ (1393)؛ موجودی سرمایه در اقتصاد ایران؛ معاونت اقتصادی، اداره حساب های اقتصادی.

* حیدری، پروین و افشاری، زهرا، (1390)؛ عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر شاخص های حکمرانی؛ فصلنامه پژوهش های اقتصادی،سال دوازدهم،شماره اول، ص ۱۴۶-۱۴۵.

* ذوالقدر، مالک، (1388)؛ مبانی نظری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ فصلنامه سیاست،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دور ۳۹، شماره ۲.

* رضایی، مهدی (1388)؛ عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع ایران؛ تهران؛ موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

* شاه‌آبادی، ابوالفضل و عبدالله، محمودی (۱۳۸۵)،تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی ایران)، جستارهای اقتصادی، شماره ۵، صص ۲۰۷ - ۱۸۹.

* شیخ‌الاسلامی، محمدحسین، (۱۳۸۴)؛ مناسبات بین‌المللی تشنج‌آمیز با ایالات متحده آمریکا و اروپا و عدم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران؛ رساله دکتری روابط بین‌الملل؛ دانشگاه تهران.

* مهدوی عادلی، محمدحسین و دیگران، (1378)؛ تأثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با کشورهای با درآمد متوسط؛ مجله دانش و توسعه، سال ۱۵، شماره ۱۰۶، ۲۴-۸۰.

* عاقلی کهنه شهری، لطفعلی، (1384)؛ تخمین تابع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی؛ پژوهشنامه اقتصادی تابستان؛ شماره 17.

* غفاری، فرهاد و اکبری، جابر؛ (1390)؛ بررسی عوامل اقتصادی مؤثر برجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای نفت خیز خاورمیانه؛ فصلنامه اقتصاد کاربردی؛ دوره 2، شماره 4 (پیاپی 7)؛ صفحه 1 – 22 .

* گرایلی نژاد، غلامرضا؛ دقیقی اصل، علیرضا؛ استاد رمضان، آذین سادات ؛ (1393)؛ تاثیر عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری؛ فصلنامه علوم اقتصادی؛ دوره 8، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 131-150.

* بازارهای پولی مالی بین المللی محمدی، حسین و نارویی، محبوبه (1393)؛ اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تعامل با توسعه مالی روی رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی)؛ فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران؛ سال نوزدهم؛ شماره 61؛ ص ص 149 – 171 .

* موتمنی، مانی؛ آریایی، فائزه؛ (1392) تاثیر توسعه مالی در اثرگذاری سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی در منطقه خاور میانه و جنوب آفریقا؛ فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال ششم، شماره 18، تابستان، ص ص 1- 15.

* مهدوی، رحمان؛ مهدوی روح اله؛ (1387)؛ تاثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین؛ شماره 14؛ ص ص 129-147.

* نجارزاده، رضا؛ ملکی، مهران؛ (1384)؛ بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تکیه بر کشورهای صادرکننده نفت؛ فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال هفتم، شماره 23، ص ص 147-163.

* نوفرستی، محمد (1378)؛ ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی؛ تهران؛ موسسه خدمات فرهنگی رسا؛ ص ص 92 – 100.

* Adeoye، A.، (2004); Macroeconomic Level Corporate Governance and Fdi in Emerging Markets: Is There a Close Relationship? A Dissertation Thesis Presented to the Management Department, School of Social Science and Public Policy, King،s College London.

* Asiedu, E, Lien، D; (2011); "Democracy, Foreign directinvestment and nationalresovrces", Journal of International Economics, vol.82.

* Azman – saini, w.n.w, Baharumshah, A.Z, "Foreign Direct Investment, Economic Freedom and Economic Growth", Economic Modeling, VOL. 22, pp.19029-1089, 2010.

* Bajio, R. and Simon, S. (1994). "An Econometric Analysis of Foreign DirectInvestment 1964-89"., Southen& Economic Journal, Vol.1 ,No.2

* Boiver, L. & J. H. Bergstrand (2003), "Do Free Trade Agreements ActuallyIncrease Members’ International Trade?", Journal of International Economics,Vol. 71, PP. 72-95.

* Banerjee, A. , J.J. Dolado بازارهای پولی مالی بین المللی and Master, R. (1992), “On Some Simple Test ForCointegration: The Cost Simplicity”, Bank of Spain Working Paper No.9302.

* Brendan. P, (2007); “Democracy, Property Rights and FDI in Developing Countries A Regional Analysis,” Honor Paper Presented to Macalester College, Economic Departman. Minneapolisfed.org/mea/contest/ 2007 papers/ierpont.pdf.

* Constantina , Kottaridi , Thansis ,Stengos,(2010), Foreign Direct Investment , Human Capital and Non- linearities in Economic Growth, Journal of Macroeconomics 32(2010) 858-871.

* DevitaGlauco, & Lawler Kevin, (2004), "Foreign Direct Investment and Its Determinants, A look to the past, A view to the future " . In Foreign Investmen in developing countries, by H.S.Kehal .London : Palgrave, Macmillon ltd.

* Dunning . J., (1977), "Trade, Location of Economic Activity And MNE : search for Eclectic Approach " International Economics.

* Dunning . J., (1988), "Location and The multinational Enterprise :ANeglected Factor" , Journal of International Business Studies.

* Globerman, S., D. Shapiro،“Global Foreign Direct Investment flows. The role of governance infrastructure : world development 30 (11): 1899-1919،2002.

* Frawsen, G., Henrik, J. (2004). FDI & Developing Countries, How To Attract Trans- National Corporation?. School of Economics and Management, LUND University, PP: 3.

* Hymer, S.H. The International Operations of National Firms: A Study of DirectForeign Investment, (Cambridge, MA: MIT Press, 1960 &1976), pp.203-223.

* Ian A &VasantiMonsingh Peter (2001); “The Determinants of FDI in china” , paper presented at the 30th conference of Economics, University of Western Australia (23 nd- 26th Sep).

* Jones, Jonathan, (2005)" Foreign Direct Investment and the Regional Economy", University of Newcasel uh.

* J. Jun, , (1989). "Tax Policy and International Direct Investment", NBER Working Paper Series,WP, No.3048.

* Kehal.s. (2004), Foreign Investment In Development Countries. Austrialia, University of Western Sydny.

* Kathuria ,V,(2001), Foreign Firms, Technology Transfer and Knowledge Spillovers to Indian Manufacturing Firms: A stochastic frontier analysis.Applied Economics 33,625-642.

* Li, Quan, Resnick, Adam, 2003. Reversal of fortunes: democratic institutions and FDI inflows to developing countries. International Organization 57, 175–211.

* Lucas, Robert E, Jr, (1990) "Why Doesn't Capital Flow From Rich to Poor Countries", AmericanEconomic Review, Vol. 80, pp.92-96.

* Poelhekke,s, vanderploeg, F, (2010), "Do natural resources attract FDI Evidence from non- stationary sector Level data", DNB working paper, no 200.

* Posner M. V. (1961), “International Trade and Technical Change”, Oxford Economic Papers, 13 (3): 323-341.

* Quazi, R., 2007. Economic freedom and foreign direct investment in East Asia. Journal of the Asia Pacific Economy 12 (3), 329–344.

* Saini Azman W.N.W, Siong Hook Law, Abd Halim Ahmad (2010), FDI and Economic Growth : New Evidence on the Role of Financial Markets, Economics Letters, Vol 107. No 2. Pp 211-213.

* United Nations Conference on Trade and Development,Foreign Direct Investment database(UNCTAD), (1970-2014).

* Vernon. R. (1966), "International Investment and the International trade In the productCycle ", Quartely Journal of Economices.

* Wernick, A. D., J. Haar, and S. Shane (2009), “Do Governing Institutions Affect Foreign Direct Investment Inflows? New Evidence from Emerging Economies,” International Journal of Economics and Business Research, 1, 317-332.

بازارهای پولی مالی بین المللی

بخشودگی صددرصدی جرایم موتورسیکلت‌ها و وسایل نقلیه کشاورزی فاقد بیمه شخص ثالث

بخشودگی صددرصدی جرایم موتورسیکلت‌ها و وسایل نقلیه کشاورزی فاقد بیمه شخص ثالث

آغاز عرضه ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی از شنبه

آغاز عرضه ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی از شنبه

برنامه های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و سکه

برنامه های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و سکه

آیین‌نامه اجرایی صندوق تکافل شرکت بیمه اتکایی ایران معین ارائه شد

آیین‌نامه اجرایی صندوق تکافل شرکت بیمه اتکایی ایران معین ارائه شد

اخبار پولی مالی_ هجدهمین جلسه کارگروه تکافل پژوهشکده بیمه عصر روز 11 آبان‌ماه 1401 با حضور رئیس پژوهشکده بیمه و اعضای کارگروه تکافل و مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت بیمه اتکایی ایران معین در محل پژوهشکده بیمه بازارهای پولی مالی بین المللی برگزار شد.

پرداخت وام ازدواج به ۲۰۸ نفر توسط موسسه اعتباری ملل

پرداخت وام ازدواج به ۲۰۸ نفر توسط موسسه اعتباری ملل

اخبار پولی مالی_ موسسه اعتباری ملل در راستای حمایت از زوج های جوان در مهر ماه نسبت به اعطای وام قرض الحسنه ازدواج به ۲۰۸ نفر اقدام کرد.

بررسی راهکارهای تعامل برای حمایت از بخش کشاورزی

بررسی راهکارهای تعامل برای حمایت از بخش کشاورزی

اخبار پولی مالی_ در دیدار فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک کشاورزی و مجید بهزادپور رییس کل بیمه مرکزی، راهکارهای تعامل و همکاری مشترک در حوزه بانک و بازارهای پولی مالی بین المللی بیمه با محوریت حمایت از بخش کشاورزی بررسی شد.

ریال دیجیتال بانک ملی ایران در راه است

ریال دیجیتال بانک ملی ایران در راه است

اخبار پولی مالی_ ریال دیجیتال بانک ملی ایران جابه جایی پول و انجام معاملات مالی را تسهیل می کند، میزان تردد شعب را کاهش می دهد و مروج بانکداری دیجیتال در کشور است.

اهدا جوایز برندگان دهمین جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه بانک اقتصادنوین

اهدا جوایز برندگان دهمین جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه بانک اقتصادنوین

اخبار پولی مالی_ جوایز برندگان دهمین دوره جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک اقتصادنوین اهدا شد.

بیمه سهام، راهکاری اطمینان‌بخش برای بورس

بیمه سهام، بازارهای پولی مالی بین المللی راهکاری اطمینان‌بخش برای بورس

اخبار پولی مالی_ مصطفی صفاری ضمن اطمینان‌بخش خواندن بیمه سهام در کوتاه مدت گفت: چالش اصلی بازار سرمایه در شرایط کنونی، افزایش نرخ بهره (سود) بدون ریسک است که به ۲۷ تا ۳۰ درصد می‌رسد و همین عاملی بوده که قیمت بر درآمد (P/E) بازار را می‌تواند به عدد پایین‌تر (حتی تا ۳) هم برساند. در شرایط کنونی P/E بازار سهام در حدود عدد ۵ است.

دلایل اصلی کاهش قیمت‌ها، بیرون از بازار است

دلایل اصلی کاهش قیمت‌ها، بیرون از بازار است

اخبار پولی مالی_ افشار سرکانیان گفت: یکی از دلایل اصلی افت بازار سرمایه در هفته‌های پیشین، افزایش نرخ موثر اوراق‌ بدهی، اوراق گام، اخزا و همچنین افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بوده است.

استقبال استانداری مرکزی از طرح پرداخت حقوق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

استقبال استانداری مرکزی از طرح پرداخت حقوق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

اخبار پولی مالی_ مدیر کل امور اداری و مالی استانداری مرکزی، ضمن برشمردن مزایای طرح‌های بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در شبکه بانکی کشور، طرح پرداخت حقوق را نقطه عطفی در ارائه خدمات بانکی دانست.

افتتاح مدرسه شهدای بانک مسکن در روستای «بانی» ارومیه

افتتاح مدرسه شهدای بانک مسکن در روستای «بانی» ارومیه

اخبار پولی مالی_ با مشارکت بانک مسکن، مدرسه سه کلاسه در نقطه صفر مرزی روستای بانی از توابع شهرستان ارومیه افتتاح شد.

همایش مدیران و روسای بیمه حافظ برگزار شد

همایش مدیران و روسای بیمه حافظ برگزار شد

اخبار پولی مالی_ همایش مدیران و روسای شرکت بیمه حافظ با حضور رئیس هیات مدیره، مدیرعامل، مدیران ارشد و مدیران شعب این شرکت برگزار شد.

بازارهای پولی مالی بین المللی

موسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات با همکاری انجمن مالی اسلامی ایران برای سال تحصیلی 1401-1402 دوره های تخصصی فقهی مالی اسلامی برگزار می کند.

انجمن مالی اسلامی ایران قصد دارد هشتمین همایش مالی اسلامی را با محور «نوآوری‌های مالی اسلامی در تامین مالی دانش‌بنیان و کارآفرینی» در دی ماه 1401 برگزار نماید.

سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری انجمن مالی اسلامی ایران، چهاردهمین دوره آموزشی بین المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM) را برگزار می‌کند.

انجمن مالی اسلامی ایران با همکاری دانشگاه امام صادق علیه السلام مسابقه ملی دانشجویی بانکدان را برگزار می کند:

مراسم فارغ‌التحصیلی دانش‌آموختگان دوره‌های آموزشی انجمن، همزمان با جلسه مجمع انجمن برگزار شد و دانش‌آموختگان مدارک خود را دریافت کردند.

تــازه‌هـــا

معرفی انجمن

ادامه مطلب انجمن مالی اسلامی ایران (Iranian Association of Islamic Finance) ، به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی دانش مالی اسلامی و توسعه كیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه مالی اسلامی تشكیل شده است.

سایر اطلاعات

هیئت مؤسس

هیئت مدیره

سخن رئیس انجمن

اهداف و فعالیت‌ها

مقام معظم رهبري

پول را در جامعه به شکل اسلامي مطرح‌کردن و داد و ستدکردن، مسأله‌ي بسيار مهمي است. اگر بتوانيم اين حقيقت را به معناي جامع کلمه در جامعه به وجود بياوريم، فتح عظيمي در دنيا خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه‌ها و سنگرها نيست.

خصوصيت بانکداري اسلامي و از لوازم آن، دادوستد پول بر اساس غير ربا، تنظيم مبادلات پولي بر اساس قوانين اسلامي و معاملات اسلامىِ صحيح است که در آن‌ها ظلم و استثمار و کنز و تبعيض و اختلاف طبقاتي و امثال اينها به وجود نمي‌آيد.

دانشمنداني هم که اهل تحقيق هستند، تحقيق علمي را به معناي واقعي کلمه، براي رسيدن به حقايق نامکشوف دنبال کنند.

مقام معظم رهبري
1369/6/7

اخبار انجمن

گزارش دفاع از رساله حرفه ای

گزارش دفاع از رساله حرفه ای"شناسایی الگوریتم ها، چالش ها و راهبردهای معاملات. "

گزارش دفاع از رساله حرفه ای آقای احسان خاتونی دانش پذیر دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران+ فیلم جلسه دفاع

گزارش دفاع از رساله حرفه ای

گزارش دفاع از رساله حرفه ای"راهکارهای تأمین مالی مطلوب صنعت سیمان . "

گزارش دفاع از رساله حرفه ای آقای علی سبحانی دانش پذیر پنجمین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران+ فیلم جلسه دفاع

گزارش دفاع از رساله حرفه ای

گزارش دفاع از رساله حرفه ای"بررسی تطبیقی نحوه شناسایی اختیارمعامله طبق استانداردهای . "

گزارش دفاع از رساله حرفه ای آقای محمد دشتی دانش پذیر دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران+ فیلم جلسه دفاع

چگونگی برگزاری مناظرات علمی مسابقه ملی دانشجویی بانکدان

چگونگی برگزاری مناظرات علمی مسابقه ملی دانشجویی بانکدان

طبق اعلام کمیته علمی مسابقه بانکدان، مشارکت گروهی در مناظره و فعال بودن اعضای مختلف هر تیم در مناظرات مسابقه بانکدان، امتیاز ویژه ای خواهد داشت.

جدول مناظرات مرحله نخست مسابقه ملی دانشجویی بانکدان

جدول مناظرات مرحله نخست مسابقه ملی دانشجویی بانکدان

نخستین مرحله از مناظرات مسابقه ملی دانشجویی بانکدان روز پنجشنبه 5 آبان ماه بصورت آنلاین با بازارهای پولی مالی بین المللی حضور سه داور برگزار خواهد شد.

برگزاری دومین همایش کمیته بین المللی هم اندیشی مالی اسلامی

برگزاری دومین همایش کمیته بین المللی هم اندیشی مالی اسلامی

انجمن مالی اسلامی ایران دومین همایش کمیته بین المللی هم اندیشی را با تمرکز بر آخرین تحولات مالی اسلامی ایران در حوزه بانکی و بازار سرمایه برگزار کرد.

برگزاری اولین مرحله از مناظرات مسابقه ملی دانشجویی بانکدان

برگزاری اولین مرحله از مناظرات مسابقه ملی دانشجویی بانکدان

اولین مرحله از مناظرات مسابقات ملی بانکدان با حضور 16 تیم دانشجویی و 24 داور علمی به صورت مجازی و در پلتفرم اسکای روم برگزار خواهد شد.

پذیرفته شدگان هفتمین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران مشخص شدند.

پذیرفته شدگان هفتمین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران مشخص شدند.

نتایج آزمون مرحله اول متقاضیان دوره دکترای حرفه‌ای بازار سرمایه (DBA) انجمن مالی اسلامی ایران که در روز یکشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۱ برگزار شد مشخص گردید.

توضیحات آزمون ورودی هفتمین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

توضیحات آزمون ورودی هفتمین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

آزمون ورودی هفتمین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران، روز یکشنبه 24 مهر ساعت 17 بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.

اخبار سایر رسانه‌ها

بزرگترین تراکنش ارزهای دیجتیال بانک مرکزی امارات متحده عربی ثبت شد

بزرگترین تراکنش ارزهای دیجتیال بانک مرکزی امارات متحده عربی ثبت شد

بانک مرکزی امارات متحده عربی اعلام کرد بزرگترین آزمایش تراکنش ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را با سایر رگولاتور ها از جمله موسسه ارز دیجیتال بانک خلق چین تکمیل کرد.

بانک اسلامی قطر بلیط فینال جام جهانی فوتبال را در جوایز خود قرار داد

بانک اسلامی قطر بلیط فینال جام جهانی فوتبال را در جوایز خود قرار داد

بانک اسلامی قطر QIB جشنواره “خرج کن و برنده شو” را با همکاری شرکت پرداخت ویزا کارت برای دارندگان ویزا کارت های بانک اسلامی قطر برگزار می کند.

Gallery Image 1

مصوبات شصت و چهار و شصت و ششمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی ایران

تحلیل فقهی معاملات فردایی ارز و سکه» در شصت و چهارمین جلسه و شصت و ششمین جلسه شورای فقهی مطرح و به شرح ذیل مصوب گردید.

Gallery Image 1

خط بطلان شورای فقهی بانک مرکزی بر معاملات آتی ارز و سکه

رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو با انجمن مالی اسلامی ایران خلاصه ای از جلسات شورای فقهی در رابطه با معاملات آتی ارز و سکه را بیان نمود.

تامین مالی ۱.۸ میلیارد دلاری پروژه های نیجریه از سوی بانک توسعه اسلامی

تامین مالی ۱.۸ میلیارد دلاری پروژه های نیجریه از سوی بانک توسعه اسلامی

بانک توسعه اسلامی بمنظور رشد اقتصادی در نیجریه، ۱.۸ میلیارد دلار برای تامین مالی چندین پروژه کلیدی در این کشور تصویب کرد.

فروش یک میلیارد دلار صکوک توسط بانک توسعه اسلامی

فروش یک میلیارد دلار صکوک توسط بانک توسعه اسلامی

بانک توسعه اسلامی در تازه ترین اقدام خود یک میلیارد دلار اوراق قرضه اسلامی با سر رسید ۵ ساله فروخته است و ناشران در خلیج فارس فرصت انتشار اوراق قرضه را افزایش داده‌اند.

اجرای بانکداری اسلامی در روسیه و کنترل بازار مالی اسلامی در واکنش به تحریم های غرب

اجرای بانکداری اسلامی در روسیه و کنترل بازار مالی اسلامی در واکنش به تحریم های غرب

روسیه در جهت خنثی کردن تحریم های غرب به سمت بانکداری اسلامی حرکتتحری می کند تا از این بستر موفق به جذب سرمایه های اسلامی و ختثی کردن تحریم ها شود.

سیتی بانک امکان افتتاح حساب پس انداز اسلامی را در بنگلاش مهیا کرد

سیتی بانک امکان افتتاح حساب پس انداز اسلامی را در بنگلاش مهیا کرد

سیتی بانک با همکاری bKash امکان افتتاح حساب پس انداز اسلامی از طریق برنامه bKash در داکا پایتخت بنگلادش را ایجاد کرد.

بانک اسلامی استرالیا موفق به اخذ مجوز از سوی مقام مقررات احتیاطی استرالیا شد

بانک اسلامی استرالیا موفق به اخذ مجوز از سوی مقام مقررات احتیاطی استرالیا شد

بانک اسلامی استرالیا موفق به اخذ مجود محدود از سوی اداره مقررات احتیاطی این کشور شد تا طیف وسیعی از خدمات را برای مشتریان مسلمان ارائه دهد.

اطلاعات تماس

دفتر اصلی: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، ساختمان معاونت پژوهشی، انجمن مالی اسلامی ایران

دفتر دوم: تهران، خیابان حافظ، جنب کوچه هاتف، شماره 192 (ساختمان قدیم بورس)، طبقه 18، مرکز مالی ایران- انجمن مالی اسلامی ایران

وبسایت دانشجویان مدیریت مالی

تمامی فایل ها و سرفصلهای ارائه شده درس نهادهای پولی و مالی بین الملل (استاد صمدی) از این بخش قابل دانلود است. همچنین لازم به توضیح است که در جهت کمتر شدن حجم فایل ها، همگی در قالب فرمت Rar ارائه شده

دروس دانشگاهی

ارائه های کلاسی

مطالب متفرقه

عنوان پاسخ بازدید توسط
سهم ارزنده برای خرید 3 714 jch1368
تست مدیریتی 0 408 jch1368
تولد تولد تولدم مبارک 3 506 jch1368
اگه گفتین این کیه؟ 6 732 jch1368
کجا هستن دوستان 4 655 msnm

نهادهای پولی و مالی بین الملل

تمامی فایل ها و سرفصلهای ارائه شده درس نهادهای پولی و مالی بین الملل (استاد صمدی) از این بخش قابل دانلود است.

همچنین لازم به توضیح است که در جهت کمتر شدن حجم فایل ها، همگی در قالب فرمت Rar ارائه شده اند.

فایل های موجود برای دانلود:

بانک جهانی ، بانک توسعه اسلامی IDB ، سایر سازمان ها other organization ، IFC ، BIS ، سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه ، صندوق بین المللی پول IMF ، سازمان تجارت جهانی WTO ،اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.